ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
-------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานภาควิชาทันตกรรมเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรานั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้

 
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล
  นางสาววรดนู สุริยะ
  นางสาวภาศิรี บุญวัฒน์วิชัย
  นางสาวณัฐิชา หนูสัมฤทธิ์
  นางสาวพิมพ์ชนก ฉัตรมงคลพาณิช
  นางสาวนันท์วินัฐ หาญไชยนะ
  นางสาวอจลา ประชาญสิทธิ์
  นางสาวสุธารี อาทรธุระสุข
  นางสาวโรสรินทร์ บุรพจิตร์
  นางสาวณัฐชยา นันตา
๑o   นางสาวทัศนีย์ คงสนุ่น
๑๑   นางสาวญาณทัศน์ มิ่งมงคลชัยศีล
๑๒   นางสาวลชา เรืองกิจ
๑๓   นางสาวอรจิรา วันเดช
๑๔   นางสาวสายธารา ศาลาสุข
๑๕   นางสาวเพชรรินทร์ ปินทะนา
๑๖   นางสาวจันทิมา แสงเนตร
๑๗   นางสาวภิญญาพัชญ์ ธัญวรัตน์ตระกูล
๑๘   นางสาวจารุศิริ อุทุกพรรค
๑๙   นางกัญณัฏฐ์ กัลยาพันธ์
๒o   นางสาวเอกมล พันธุรักษ์
๒๑   นางสาวบุศรินทร สุรจารุสาร
๒๒   นางสาวกรวรรณ เปลื้องรัตน์
๒๓   นางสาวศิรภัสสร วัชรจินดา
๒๔   นางสาวพรจณา แก้วนรา แก้วนรา
๒๕   นางสาวธิดาวรรณ คงประสิทธิ์
๒๖   นางสาวเบญชญาพัชช์ อนันท์ธณานินท์
๒๗   นางสาวกัญญาวีร์ ทัดทาน
๒๘   นางสาวปิยาภรณ์ มีขวด
๒๙   นางสาวฌิชชา สุทธิสานนท์
๓o   นางสาวปวีณา โชคพิกุลทอง
๓๑   นางสาวลภัสรดา กิติกุลวรากร
๓๒   นางสาวภัทรานุช มีศรีดี
๓๓   นางสาวชัญญาภัค ศรีผึ้ง
๓๔   นางสาวกมลพัชร วงษ์คลัง
๓๕   นางสาวจิราภา ศรีมันตะ
๓๖   นางสาวณิชาธร แก้วมาก
๓๗   นางสาวชุตินันท์ สุ่มแช่ม
๓๘   นางสาวปวีณา เดชะสา
๓๙   นางสาวชนัญญ์ทิชา อินทประวัติ
๔o   นางสาวนวลนภา ยิดนรดิน
๔๑   นางสาวชนากานต์ สร้อยสมวงษ์
๔๒   นางสาวณัฐชยา นภาดล
๔๓   นางสาวกนกพิชญ์ ไชยสิริรัตนกุล
๔๔   นางสาววรกานต์ ศิริโสภา
๔๕   นางสาวปวีณา ดลเสมอ
๔๖   นางสาวปวันรัตน์ สุวรรณภูมิ
๔๗   นางศศิวิมล วงศ์ตา วงศ์ตา
๔๘   นางสาววริศรา แสงหิรัญ
๔๙   นางสาวรัศมิ์ชยา จำปาทอง
๕o   นางสาวพิมพ์ใจ หล้าแหล่ง
๕๑   นางสาวนุชนารี ชารีมุ้ย
๕๒   นางสาวศิตานันท์ อุตสานนท์
๕๓   นางสาวนริศา ตันเสถียร
๕๔   นางสาวอัญวีร์ เปลื้องนาผล
๕๕   นางสาวชลิตา ฉิมสูงเนิน
๕๖   นางสาวจุฬาทิพย์ สังอรดี
๕๗   นางสาวพริมา นงค์นวล
๕๘   นางสาวอัจฉราพร พัฒนพีระศิลป์
๕๙   นางสาววัชราภรณ์ บุญมี
๖o   นางสาวซามีรอ อีซอ
๖๑   นางสาวอาภากร​ เกตุสิริ
๖๒   นางสาวพิสมัย บุญแก่น
๖๓   นางสาวณัฐริกา สุขแจ่ม
๖๔   นางสาวศุลีพร ยิ้มวาย
๖๕   นางสาวนภสร ประทุมเทา
๖๖   นางสาวจินต์จุฑา ธนพรชัยสิทธิ์
๖๗   นางสาวกรวิภา คชฤทธิ์
๖๘   นางสาวธิคณา ศรีบุญนาค
๖๙   นางสาวกมลรัตน์ โกมลนิรมิต
๗o   นางสาวอชิรญา คำวงษ์สา
๗๑   นางสาวนันทพร คำเติม
๗๒   นางสาวภคพร มานะเจริญสุข
๗๓   นางสาวดวงแก้ว สัมฤทธิ์ดี
๗๔   นางสาวเขมจิรา โตคุ้มภัย
๗๕   นางสาวเมธาวี ซิงห์
๗๖   นางสาวณัฐธยาน์ อภิวัฒน์ไพฑูรย์
๗๗   นางสาวเทพนภา ดวนสันเทียะ
๗๘   นางสาวสุพรรษา เชื้อนุ่น
๗๙   นางสาวศีลศิริ สวัสดิ์ผึ้ง
๘o   นางสาวขวัญชล ศรีวิเศษ
๘๑   นางสาวนุรเสฎฐ์ วัตรผลัด
๘๒   นางสาวเบญจา วงศ์สุโชโต
๘๓   นางสาวนฤมล ดาโม้
๘๔   นางสาวณัฐริกา คนใหญ่
๘๕   นางสาวสิริพร อ่อนวิมล
๘๖   นางสาวเจณิสตา เคารพธรรม
๘๗   นางสาววิชุดา องค์วงศ์สกุล
๘๘   นางสาวชญานี ภูวิภานนท์
๘๙   นางสาวมณฑาทิพย์ กลับส่ง
๙o   นางสาวนัยนา เชื่อมชิต
๙๑   นางสาวกุลธิดา ไวยวุธ
๙๒   นางสาวณัฏฐธิดา โพธิ์ปี
๙๓   นางสาวโยทกา ดาบคำ
๙๔   นางสาวสุจิตรา สงวนศิลป์
๙๕   นางสาวอมรา พระพิมพา
 

วันศุกร์ ที่  ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
Øสอบทักษะความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
ลำดับที่ ๑ – ๔๖ : เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ลำดับที่ ๔๗ – ๙๕
: เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น ๓
อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร)

 
 
ประกาศ ณ วันที่       มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 

ศาสตราจารย์ ดร. ทันตเเพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ
คณบดีคณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล