ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
-------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานภาควิชาทันตกรรมเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรานั้น

บัดนี้ การสอบข้อเขียนได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้

 
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล
  นางสาวภาศิรี บุญวัฒน์วิชัย
  นางสาวทัศนีย์ คงสนุ่น
  นางกัญณัฏฐ์ กัลยาพันธ์
  นางสาวชนากานต์ สร้อยสมวงษ์
  นางสาวกนกพิชญ์ ไชยสิริรัตนกุล
  นางสาวปวีณา ดลเสมอ
  นางสาวจินต์จุฑา ธนพรชัยสิทธิ์
  นางสาวมณฑาทิพย์ กลับส่ง
  นางสาวสุจิตรา สงวนศิลป์
 

Øสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ ที่  ๒๔  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม
B๐๘  ชั้น ๗
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร)

หมายเหตุ :  ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทุกท่านทำแบบประเมินวัดคุณลักษณะฯ โดยเข้าระบบรับสมัครงานออนไลน์ (E-Recruitment) เลือกเมนู “งานที่สมัคร” เลือกปุ่ม “แบบประเมินวัดคุณลักษณะ” ภายในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

หมายเหตุ : ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทุกท่านทำแบบประเมินวัดคุณลักษณะฯ โดย Login เข้าระบบรับสมัครงานออนไลน์ click เลือกเมนู“งานที่สมัคร” click ปุ่ม ก่อนวันเข้าสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ฯ
 
 
ประกาศ ณ วันที่       กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
 

ศาสตราจารย์ ดร. ทันตเเพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ
คณบดีคณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล