ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
-------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติงานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา คณะเทคนิคการแพทย์ จำนวน ๑ อัตรานั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้

 
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล
  นายปวฤทธิ์ ฉิมถาวร
  นางสาววีรวรรณ บุญมี
  นางสาวอรุโณทัย ประแจ
  นางสาวกฤษริน รักษาแก้ว
  นางสาวสุธารี อาทรธุระสุข
  นางสาววิสสุตา อำพลผล
  นายวรัชญ์ อินทรพรหม
  นางสาวพลอยไพลิน ไชยรัตน์
  นางสาวอันดามัน คงดีจันทร์
๑o   นางสาว จณิสตา ชีวะพันธ์
๑๑   นายอัญญา สุนทรศรีพิทักษ์
๑๒   นายไกรสร สาระบุตร
๑๓   นางสาวพลอยชนนี สุขปานประดิษฐ์
๑๔   นางสาวอิสริยา ปาริชาติกานนท์
๑๕   นางสาวธัญจรัชญ์ เต็มนา
๑๖   นางสาวหทัยกาญจน์ ศรีสุข
๑๗   นางสาวสิริพิสุทธิ์ ชุติอาภากร
๑๘   นางสาวอมลณัฐ ฐานบัญชา
๑๙   Mr.Jeevan Bhatta
๒o   นางสาวน้ำทิพย์ ดีสวัสดิ์
๒๑   นางสาววิภาวี ไชยปัญญา
 

ให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ารับการสอบข้อเขียน ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง ๓๑๕ ชั้น ๓ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา โดยแจ้งตอบรับยืนยันการเข้าร่วมสอบข้อเขียน ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๐-๙๙๐-๙๑๓๐ คุณพรรษชล ภายในวันที่  ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

 
 
ประกาศ ณ วันที่       กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
 

ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์