ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานวิทยาลัย (IT Support, งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
-------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานวิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา วิทยาลัยนานาชาติ จำนวน ๑ อัตรานั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้

 
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล
  นางสาวพรรณพัชร กองชัย
  นางสาวฐิติพร ทองแท้
  นายจิรเมธ วรรณดี
  นายอิสระ ศศิวงศาโรจน์
  นางสาวชฎาณิศ ศรีบัว
  นายสุจิต วัชโรทัย
 

กำหนดการสอบข้อเขียน:         วันศุกร์ที่  ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓

รายงานตัวเวลา : ๑๒:๔๕ – ๑๓:๔๕  น.

สถานที่:          อาคาร ๑ ชั้น ๓ ห้อง ๑๓๑๒/๒  ณ งานทรัพยากรบุคคล   วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล  ศาลายา

กำหนดเวลาสอบข้อเขียน:  เวลา  ๑๔.oo-๑๗.oo น.

วิชาที่สอบ

๑. สอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel

๒.ข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง

การยืนยันการเข้าสอบข้อเขียน 

ขอให้ผู้สมัครแจ้งยืนยันตอบรับ/ขัดข้อง  ทาง e-mail: thidarat.cha@mahidol.ac.th

ภายในวันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  หากมีคำถาม/ข้อสงสัยประการใด  กรุณาติดต่อได้ที่ 

คุณธิดารัตน์ /คุณญาณิน  o-๒๗oo-๕ooo  ต่อ ๑๖๑๒, ๑๑๑๘  หรือ  o๙๔-๓๖๒-๔๑๙๔

เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสอบข้อเขียนประกอบด้วย

  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. รูปถ่าย ๑-๑.๕ นิ้ว  จำนวน ๑ รูป
  3. สำเนาใบปริญญาบัตร
  4. สำเนา Transcript
  5. สำเนาเอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี)
  6. คะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEIC หรือคะแนนสอบอื่นที่สามารถเทียบเท่าได้ (ถ้ามี)  (กรณีไม่มีคะแนน TOEIC อนุโลมให้นำมาแสดงก่อนวันสอบสัมภาษณ์)

*********************

 
 
ประกาศ ณ วันที่       กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
 

(รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย)
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ