ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานวิทยาลัย (IT Support, งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
-------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานวิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา วิทยาลัยนานาชาติ จำนวน ๑ อัตรานั้น

บัดนี้ การสอบข้อเขียนได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้

 
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล
  นายอิสระ ศศิวงศาโรจน์
  นางสาวชฎาณิศ ศรีบัว
  นายสุจิต วัชโรทัย
 

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (IT support) 

สอบสัมภาษณ์วันจันทร์ที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๖๓ 

รายงานตัวเวลา ๑๓.๑๕ น. 

ณ ห้อง ๑๓๑๒/๒  งานทรัพยากรบุคคล  ชั้น ๓ อาคาร ๑  

ขอให้ทุกท่านที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์แจ้งยืนยัน/ขัดข้อง  ผ่านทาง

e-mail: thidarat.cha@mahidol.ac.th  ภายในวันศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน  ๒๕๖๓

หมายเหตุ : ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทุกท่านทำแบบประเมินวัดคุณลักษณะฯ โดย Login เข้าระบบรับสมัครงานออนไลน์ click เลือกเมนู“งานที่สมัคร” click ปุ่ม ก่อนวันเข้าสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ฯ
 
 
ประกาศ ณ วันที่       เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
 

(รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย)
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ