ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
-------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานศาลายา กองคลัง จำนวน ๑ อัตรานั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้

 
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล
  นายอนิก ถมยาแก้ว
  นางวรัญญา การะเวก
  นางสาวณัฐญามล เส้งเสน
  นางสาวรัยหม๊ะ ตาเละ
  นางสาวจิรนันท์ สวนแก้ว
  นางสาวอรรจนา สังข์ฉายา
  นางสาวอรรจพร ทองยืน
 

ให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งดังกล่าว  เข้ารับการสอบข้อเขียน ในวันพุธที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๔๑๕ ชั้น ๔ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

              เวลา ๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.             สอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

              เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.           สอบวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

              เวลา ๑๓.๐๐ น.  เป็นต้นไป          สอบสัมภาษณ์ (ห้องประชุมกองคลัง ชั้น ๓)

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ

  • แต่งกายด้วยชุดสุภาพเท่านั้น
  • นำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงตนแก่กรรมการคุมสอบ
  • ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบหลังจากเริ่มสอบไปแล้ว ๑๕ นาที คือหลังเวลา ๙.๑๕ น. และ ๑๓.๑๕ น. เป็นต้นไป
  • ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดและเอกสารใดๆเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
 
 
ประกาศ ณ วันที่       มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์
รักษาการแทนรองอะิการบดี
ปฏิบัติหน้าที่แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล