ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
-------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานศาลายา กองคลัง จำนวน ๑ อัตรานั้น

บัดนี้ การสอบสัมภาษณ์ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

 
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ
  นายอนิก ถมยาแก้ว   ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงาน
  นางวรัญญา การะเวก   สำรองอันดับที่ 1
  นางสาวอรรจนา สังข์ฉายา   สำรองอันดับที่ 2
 

ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกตำแหน่งดังกล่าวมารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันจันทร์ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ กองคลัง ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และขอแจ้งให้ผู้ได้รับคัดเลือกได้ทราบว่า

              ๑. บัญชีผู้ได้รับคัดเลือกใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีนี้เป็นอันยกเลิก

              ๒. ผู้ใดได้ขึ้นบัญชีดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก คือ

              ๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้

              ๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้าปฏิบัติงานภายในเวลาที่กำหนด

              ๒.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือก

              ๒.๔ ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งใดที่ได้รับคัดเลือกไปแล้วให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน

              ๓. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบหรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครสอบ แม้ว่าผู้สมัครรายนั้นจะได้รับคัดเลือก แต่จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือก

              ๔. ขอให้ผู้ได้รับคัดเลือกนำเอกสารดังต่อไปนี้มายื่นในวันรายงานตัว

              ๔.๑ ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา ซึ่งระบุวันที่สำเร็จการศึกษาแล้ว

              ๔.๒ ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) หรือหนังสือรับรองจากฝ่ายทะเบียน (Office of Registrar)

              ๔.๓ ใบแสดงผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์ตามประกาศฯ

              ๔.๔ หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ลงนามโดยผู้มีอำนาจของหน่วยงาน) (ถ้ามี)

              ๔.๕ บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน

                 ๔.๖ สำเนาสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

              ๔.๗ ใบรับรองแพทย์ (รับรองไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)

              ๔.๘ รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๒ ใบ

            เอกสารลำดับที่ ๔.๑ – ๔.๖ ขอให้ยื่นเอกสารต้นฉบับจริงและสำเนา ๑ ชุด หากไม่มีเอกสารต้นฉบับจริงมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาเอกสารสำเนา

 
 
ประกาศ ณ วันที่       มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์
รักษาการแทนรองอะิการบดี
ปฏิบัติหน้าที่แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล