ประกาศคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานวิทยาลัย (ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ)
-------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติงานคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกายภาพบำบัด จำนวน ๑ อัตรานั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้

 
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล
  นายวรินทร์ กฤตยาเกียรณ
 

สอบสัมภาษณ์

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา o๘.oo - o๙.oo น.

 

รายงานตัว เวลา o๘.oo น.

ห้องสำนักงาน ชั้น ๒ สำนักงานคณบดีคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

สถานที่สอบ

ห้องประชุม ๒o๓ ชั้น ๒  คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

หมายเหตุ : ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทุกท่านทำแบบประเมินวัดคุณลักษณะฯ โดย Login เข้าระบบรับสมัครงานออนไลน์ click เลือกเมนู“งานที่สมัคร” click ปุ่ม ก่อนวันเข้าสอบสัมภาษณ์อย่างน้อย ๑ วัน
 
 
ประกาศ ณ วันที่       ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.กภ.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ
คณบดีคณะกายภาพบำบัด