ประกาศคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานวิทยาลัย (ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ)
-------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติงานคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกายภาพบำบัด จำนวน ๑ อัตรานั้น

บัดนี้ การสอบสัมภาษณ์ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

 
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ
  นายวรินทร์ กฤตยาเกียรณ   ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงาน
 

ยังไม่ระบุวันรายงายตัว

 
 
ประกาศ ณ วันที่       ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.กภ.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ
คณบดีคณะกายภาพบำบัด