รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (โสตทัศนศึกษา)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  1 มิถุนายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  1 กันยายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ไม่ระบุ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศ ชาย/หญิง  อายุ  18 – 35  ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  2. คุณวุฒิปริญญาตรี  สาขาเวชนิทัศน์ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความสามารถในการถ่ายภาพ จัดไฟ และใช้โปรแกรมปรับ แต่ง ผสม และจัดองค์ประกอบภาพด้วยคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี พร้อมแนบผลงานการถ่ายภาพ ส่งมาที่ หน่วยสรรหา คัดเลือกและบรรจุ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 อาคาร 21 ชั้น 6 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  4. หากมีประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพทางการแพทย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้
  6. มีมนุษยสัมพันธ์และประสานงานหน่วยงานต่างๆได้ดี
  7. มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาและมีความคิดสร้างสรรค์
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติหน้าที่ในการถ่ายภาพทางคลินิกบนหอผู้ป่วย  ห้องผ่าตัด  ห้องตรวจผู้ป่วยนอก ให้แก่อาจารย์แพทย์
  2. ปฏิบัติหน้าที่ในการถ่ายภาพสนับสนุนทุกพันธกิจที่ต้องใช้ทักษะและเทคนิคพิเศษในการถ่ายทำ เช่น การถ่ายภาพโดยใช้ไฟแฟลช ไฟสตูดิโอ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ตีพิมพ์ เผยแพร่ผ่านเว็บ และนิทรรศการทางการแพทย์
  3. ปฏิบัติหน้าที่ในการถ่ายภาพกิจกรรมทั่วไปของคณะฯ ด้วยกล้องถ่ายภาพดิจิทัล และให้บริการปรับแต่ง ผสม จัดองค์ประกอบภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงให้บริการบันทึกและและจัดเก็บภาพเพื่อประกอบการทำคลังภาพ (Photo Bank) และถ่ายสำเนาต้นฉบับเป็นไฟล์ดิจิทัล
  4. ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ถ่ายภาพใหม่มาทดแทนครุภัณฑ์ถ่ายภาพเก่าที่เสื่อมสภาพ
  5. ปฏิบัติหน้าที่ในการแนะนำ ให้คำปรึกษาด้านการถ่ายภาพทางการแพทย์ ถ่ายภาพกิจกรรมทั่วไป และการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  6. สรุปและรวบรวมผลการดำเนินการ การให้บริการด้านการถ่ายภาพ เพื่อใช้รายงานผลการดำเนินงาน และใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ด้านการถ่ายภาพของหน่วยงาน
  7. ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยวิทยากร/วิทยากรพิเศษ/วิทยากรดูงานในหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพทางการแพทย์ ถ่ายภาพทั่วไป และการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. พิจารณาผลงานที่ส่งมา
  2. สอบสัมภาษณ์
  3. สอบภาคปฏิบัติ  1  วัน โดยสอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Photoshop
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี  เงินเดือน 19,500 บาท (หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง  อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ)

 • หมายเหตุ :
  ช่องทางการสมัครงาน ตามที่ระบุไว้ในประกาศ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022012585 ต่อ 147
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :