รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนศึกษา
 • ปฏิบัติงาน :
  ตามเอกสารแนบ
 • เปิดรับสมัคร :
  1 มิถุนายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  29 มีนาคม 2562 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 3 )
 • วันที่นัดหมาย :
  27 พฤษภาคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาสิทธิมนุษยชน สาขาสันติศึกษา หรือสาขาสังคมศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานด้านสิทธิมนุษยชน และ/หรือสันติศึกษา
  3. มีประสบการณ์การทำงานวิจัยและการสอนด้านสิทธิมนุษยชน และ/หรือสันติศึกษา
  4. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน และเขียนเป็นอย่างดี สามารถสอนและปฏิบัติงานทางวิชาการ รวมทั้งเขียนรายงานการวิจัยในทั้งสองภาษา
  5. ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม

  6. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี โดยต้องยื่นหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร โดยมีผลคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์
  ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้
  - คะแนน IELTS (Academic Module) ไม่ต่ำกว่า 6
  - คะแนน TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน
  - คะแนน TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน
  - คะแนน TOEFL-CBT ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน
  - คะแนน MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน
  หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. พัฒนารายวิชา และจัดกระบวนการเรียนการสอน รายวิชาของหลักสูตรต่าง ๆ ภายใต้โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
  2. พัฒนาโครงการวิจัยและดำเนินการวิจัยที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และ/หรือสันติภาพ
  3. บริหารจัดการกิจกรรมบริการทางวิชาการของโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
  4. ช่วยงานด้านการบริหารหลักสูตรตามที่ได้รับมอบหมาย
  5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. การพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร 
  2. การนำเสนอผลงานทางวิชาการ
  3. การสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 31,500 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  Tel : 02-441-0813-5
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ