รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  วิศวกร (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะวิทยาศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานวิจัย สำนักงานคณบดึ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
 • เปิดรับสมัคร :
  1 มิถุนายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  30 มิถุนายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  9 กรกฎาคม 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  20 กรกฎาคม 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์

  2. มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 – ใบ สด.8)

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ด้านการจัดการงานวิศวกรรมทั่วไป ได้แก่ งานเครื่องกลและระบบปรับอากาศ งานไฟฟ้าและสื่อสาร งานสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย และงานสถาปัตยกรรม ในงานอาคารสัตว์ทดลอง  เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล โดยมีระบบการดำเนินการ ดังนี้

  1.1 ให้บริการ ดูแล ควบคุม จัดการและให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมในห้องปฏิบัติการพิเศษ ได้แก่ หน่วยสัตว์ทดลอง และงานระบบวิศวกรรม

  1.2 บริการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานออกแบบ การก่อสร้าง งานแก้ไขปรับปรุงและงานซ่อมบำรุงในอาคารสัตว์ทดลอง ให้ได้การรับรองตามมาตรฐานสากล ตลอดจนงานประกอบติดตั้งวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ พร้อมสามารถวางแผน ประมาณการค่าใช้จ่ายในงานจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ งานซ่อมบำรุงในงานเลี้ยงดูแลสัตว์ทดลองในงานวิจัยทดลองและทดสอบ

  1.3 ช่วยในการวางแผนการปรับปรุง ซ่อมแซม การก่อสร้างตลอดจนการแก้ไขปรับปรุงพื้นที่ที่ใช้ในงานเลี้ยงดูแลสัตว์ทดลองให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถวางแผนจัดเตรียมการออกแบบ drawings

  1.4 วางแผนและจัดเตรียมขอบเขตการทำงานเกี่ยวกับการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ให้ถูกต้องตามที่ได้ตกลงสัญญากับบริษัทที่ได้รับการประมูล และปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อม งานบริหารและธุรการ ของคณะวิทยาศาสตร์

  1.5 ตรวจตรา ควบคุมและสังเกตการณ์งานเทคนิค งานซ่อมบำรุงและการดำเนินงานในหน่วยสัตว์ทดลอง เช่น การแก้ปัญหางานด้านไฟฟ้า ระบบน้ำ ระบบโทรศัพท์การสื่อสาร งานเครื่องมือและการจัดการขยะ และสามารถประสานงานร่วมกับงานด้านการประกันคุณภาพและการประเมินผลของหน่วยสัตว์ทดลองพร้อมทั้งประสานงานร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ในการบริการ ดำเนินการด้านงานซ่อมบำรุง

  1.6 จัดเตรียมสรุปรายงานการประเมินผลประจำเดือน ของการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ งานซ่อมบำรุงแก่หน่วยงานสัตว์ทดลอง

  2. ควบคุมดูแล แก้ไขปรับปรุง ซ่อมแซมและพัฒนาระบบการทำงานของวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ประจำอาคารและห้องปฏิบัติการ

  2.1 พัฒนา รักษาบำรุง ตรวจสอบ โปรแกรมการใช้เครื่องมืออย่างครอบคลุม (SOPs, ตารางการปฏิบัติงาน) และสามารถตรวจ ปรับ แก้ไขให้ถูกต้องตามมาตรฐาน (Calibration) อีกทั้งบันทึกข้อมูลการ Validation เครื่องมือในหน่วยสัตว์ทดลอง ตามมาตรฐานสากลการเลี้ยงสัตว์ทดลอง

  2.2 จัดการ ควบคุมดูแล quality assurance assessment, safety policies, SOPs, guidelines และ regulations ตามมาตรฐานสากลการเลี้ยงสัตว์ทดลอง

  2.3 แนะนำระบบการทำงาน การใช้เครื่องมือในงานเลี้ยงสัตว์ทดลองอย่างเหมาะสม และจัดฝึกอบรม จัดโปรแกรมการปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง อัคคีภัย การใช้เครื่องมือ การตรวจสอบ

  3. ควบคุมดูแล จัดการระบบ BAS (Building Automatic System) ควบคุมดูแลการทำงานของระบบงานต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ ระบบน้ำประปา ระบบถังบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ ตลอดจนเครื่องมือในงานเลี้ยงดูแลสัตว์ทดลองและห้องปฏิบัติการ อย่างเป็นระบบ

  4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  19,500 บาท และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามประกาศฯ

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022015094
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ