รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  1 มิถุนายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  18 กรกฎาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  17 กันยายน 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  30 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

   ๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา (หากมีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ด้านการศึกษาหลัง           ปริญญาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
   ๒. มีความรู้ความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
   ๓. มีความรู้ความสามารถในงานบริหารงานทั่วไป อย่างเหมาะสมแก่การปฎิบัติงานในหน้าที่
   ๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Excel / MS Word
   ๕. มีความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฎิบัติงาน
   ๖. มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ และสามารถปฏิบัติงานในภาวะกดดันหรือมีปริมาณงานมากได้
   ๗. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน ๓๐ ปี สัญชาติไทย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
   ๘. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เขียน พูด ฟัง อ่าน อยู่ในเกณฑ์ดีมาก และมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร ดังต่อไปนี้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. ปฏิบัติงานต่างๆของภาควิชา เช่น งานการศึกษา งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานระเบียบแบบแผน เป็นต้น
  ๒. ปฏิบัติงานด้านเลขานุการ เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่อง และเตรียมการสำหรับการประชุม ดูแลการประชุม บันทึกและทำรายงานการประชุม รายงานอื่นๆ
  ๓. ปฏิบัติงานด้านการติดต่อ นัดหมาย และประสานงานต่างๆ
  ๔. ปฏิบัติงานด้านการรวบรวมข้อมูล สถิติ งานสัญญาต่างๆ
  ๕. ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
  ๑.สอบเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
  ๒.สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ข่าวสารปัจจุบัน คอมพิวเตอร์เบื้องต้น การคิดวิเคราะห์ เป็นต้น
  ๓.สอบปฏิบัติการแปลบทความภาษาอังกษ การใช้โปรแกรมในการทำงานเอกสาร (Word, Excel)
  ๔.สอบการร่างหนังสือราชการโต้ตอบ การเขียนโครงการ
  ภาคสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
   - สอบสัมภาษณ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

   

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือน   ๑๙,๕๐๐ บาท  

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0-2889-2138 ต่อ 6070-76
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ