รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บริหารงานทั่วไป )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  6 มิถุนายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  20 มิถุนายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ประการณ์บริหารงานภาครัฐ และในสถาบันศึกษา
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ในสาขาที่มีการสอนในสถาบันอุดมศึกษา ทางด้านบริหารงานภาครัฐ/บริหารธุรกิจ/ คณิตศาสตร์หรือสถิติ/วิทยาการคอมพิวเตอร์/ ศิลปศาสตร์/ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการให้บริการ การบริหารงานทั่วไป
  3. มีทัศนะคติที่ดีต่อองค์กร พร้อมทั้งทุ่มเทให้งาน มีความรับผิดชอบในการทำงานเพื่อให้งานเสร็จทันตามกำหนด
  4. มีความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่
  5. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
  6. ต้องมีคะแนนหลักฐานการผ่านการทดสอบ ภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนนดังนี้ ในการบรรจุแต่งตั้ง

  - IELTS (Academic Module)3

  - TOEFL IBT (Internet Based)29

  - TOEFL ITP 390

  - TOEFL CBT90

  - TOEIC

  - MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน หรือ

  - MU-ELT ไม่ตำกว่า 56 คะแนน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ความสามารถ ด้านการบริหารงานทั่วไป สามารถบันทึกและสรุปรายงานการประชุม จัดทำแผนประเภทต่าง ๆ จัดระบบงานสารบรรณ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารอาคาร ยานพาหนะ และสถานที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน ระบบภูมิทัศน์ งานรวบรวมข้อมูลและสถิติ งานระเบียบแบบแผน งานสัญญาเพื่อรองรับหน่วยงานภายในและภายนอกคณะฯ  การนำเสนอแฟ้ม การนัดหมายหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก งานบริหารสำนักงาน งานติดต่อประสานงาน งานร่างหนังสือ/พิมพ์เอกสาร งานต้อนรับและรับรองแขกผู้บริหาร งานอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานนอกพื้นที่ของผู้บริหาร  และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  : 1) ภาคการสอบข้อเขียนประกอบด้วย

                                                  - วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

                                                  - วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

                                             2) ภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประกอบด้วย

                                                  - สอบสัมภาษณ์

                                                  - ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้องค์กรของคณะฯ

                                            3) มติการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นอันสิ้นสุด

   

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี 19,500.- บาท

  สวัสดิการประกันสังคม

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8002840-60 ต่อ 1006
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ