รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  วิศวกรไฟฟ้า (วิศวกรรมบริการ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  1 พฤษภาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  30 ธันวาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ไม่ระบุ
 • อายุไม่เกิน :
  30 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศ ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี (ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)  
  2. คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง และมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกรไฟฟ้ากำลัง  
  3. มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถสื่อสารและประสานงานกับบุคคลอื่น และหน่วยงานต่างๆ ได้ดี
  4. สามารถปฏิบัติงานเวร/นอกเวลาราชการได้ 
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในโรงพยาบาลให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
  2. ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงระบบวิศวกรรมไฟฟ้าในโรงพยาบาล ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. วิเคราะห์หาสาเหตุ และค้นหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิตที่เกิดขึ้น  
  4. ให้คำแนะนำแก่ช่างไฟฟ้าในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงพยาบาล
  5. งานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  6. ผู้สนใจสามารถสมัครงานออนไลน์ผ่าน www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป จนกว่าตำแหน่งจะได้รับการบรรจุ ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มีหลักฐานครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศเท่านั้น
  7. คณะกรรมการฯ จะดำเนินการคัดเลือกจากคุณสมบัติตามเอกสารในใบสมัครเป็นเบื้องต้น และจะเชิญผู้ที่เหมาะสมมาสอบคัดเลือกตามวัน เวลาและสถานที่ทำการคัดเลือก โดยจะแจ้งผู้สมัครให้ทราบทางโทรศัพท์ ทั้งนี้ การคัดเลือกจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. สอบสัมภาษณ์
  2. สอบปฏิบัติงาน 3 วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี 19,500  บาท  (หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง  อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ)

 • หมายเหตุ :
  ช่องทางการสมัครงาน ตามที่ระบุไว้ในประกาศ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022012585 ต่อ 147
 • เอกสารประกอบ :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :