รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการเงินและบัญชี
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานการคลัง (หน่วยบัญชี)
 • เปิดรับสมัคร :
  15 มิถุนายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  29 มิถุนายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  0
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.   เพศชาย/เพศหญิง (หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

  2.   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี เท่านั้น

  3.  ต้องมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนนหรือ IELTS (Academic Module) ระดับ 3 ขึ้นไป หรือ TOEFL IBT (Internet Based) 29 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL-ITP 390 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL-CBT 90 คะแนนขึ้นไป หรือ MU GRAD Test  36 คะแนนขึ้นไป และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร

  4.  มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS OFFICE ได้เป็นอย่างดี

  5.  มีความละเอียด รอบคอบ ซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน

  6.  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการนำเสนอและสื่อสารได้ดี

  7.  หากมีประสบการณ์ด้านการบัญชี การใช้โปรแกรม SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.  บันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามมาตรฐานทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องโดยผ่านระบบโปรแกรมทางการบัญชี

  2.  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในการนำเข้าสู่ระบบบัญชีแยกประเภทตามหมวดการบัญชี แยกตามกองทุน แผนงาน ผลผลิต ตามที่กำหนด

  3.  ตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญทางการบันทึกบัญชี

  4.  ติดตามประสานงานข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงิน

  5.  บันทึกข้อมูลและจัดส่งข้อมูล (Interface) ตามรูปแบบที่กำหนดไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  6.  วิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนองบการเงิน

  7.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน (ความรู้เฉพาะตำแหน่ง), สอบปฏิบัติด้านการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม

  MS-EXCEL และMS-POWERPOINT ,ทดสอบวัดคุณลักษณะของผู้สมัครงานและสอบสัมภาษณ์

  หากเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ต้องผ่านการตรวจร่างกายจากงานตรวจสุขภาพ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก หรือหากมีผลตรวจมาจากภายนอก (ต้องเป็นผลตรวจจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนเท่านั้น) โดยผลตรวจนั้นต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และนำผลการตรวจให้แพทย์ที่หน่วยตรวจสุขภาพ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกรายงานผล รวมถึงจะต้องยินยอมชำระค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบประวัติการกระทำผิดตามกฎหมายอาญา เป็นจำนวนเงิน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิ 19,500 บาท 

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8496600 ต่อ 1041
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :