รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต โครงการจัดตั้งกลุ่มสาขาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง
 • เปิดรับสมัคร :
  8 มิถุนายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2561 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 2 )
 • วันที่นัดหมาย :
  1 ตุลาคม 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการในการสอนรายวิชาด้านกับระบบขนส่งทางราง
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางรางตลอดจนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  2.มีประสบการในการสอนรายวิชาด้านกับระบบขนส่งทางราง
  3.มีความชำนาญและประสบการณ์ในหัวข้อวิจัยที่สอดคล้องกับระบบขนส่งทางราง
  4.สามารถพัฒนาข้อเสนองานวิจัยแก่หน่วยงานภายนอก
  5.มีความสามารถและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายได้ดี
  6.มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร ดังต่อไปนี้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.สอนวิชาทางด้านระบบขนส่งทางราง
  2.ทำงานวิจัยด้านระบบขนส่งทางราง
  3.ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1.พิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเบื้องต้นจากใบสมัครและประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน
  2.สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน 31,500

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0-2889-2138 ต่อ 6070-76
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ