รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  หัวหน้าสำนัก (บริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  สำนักบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  11 มิถุนายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  6 กรกฎาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  3 สิงหาคม 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  การบริหารจัดการ การจัดการประชุม งานสารบรรณ งานทรัพยากรบุคคล การจัดทำแผนและงบประมาณ การเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ การบริหารเว็บไซต์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  รายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1.ทดสอบความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint (Paper-Based Testing)

  2.นำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ แสดงวิสัยทัศน์การบริหารงานของสำนักบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งเข้ารับการสัมภาษณ์กับคณะกรรมการสรรหา

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนพิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สมัคร

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0 2849 6279
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ