รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  วิศวกร
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานวิศวกรรมบริการ
 • เปิดรับสมัคร :
  19 มิถุนายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  6 กรกฎาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  0
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.  เพศชาย/เพศหญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

  2.  อายุระหว่าง 30 – 45 ปี

  3.  ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางด้านชีวการแพทย์ หรือ วิศวกรรมไฟฟ้า เท่านั้น

  4.  ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนนหรือ IELTS (Academic Module) ระดับ 3 ขึ้นไป หรือ TOELF IBT (Internet Based) 29 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL-ITP 390 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL-CBT 90 คะแนนขึ้นไป หรือ MU GRAD Test  36 คะแนนขึ้นไป และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร

  5.  หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.  จัดทำแผนและบริหารจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลให้ปลอดภัย เพียงพอ พร้อมใช้และถูกใช้งานอย่างคุ้มค่า

  2.  ปฏิบัติงานซ่อม บำรุงรักษา สอบเทียบและตรวจวิเคราะห์เครื่องมือแพทย์ เพื่อควบคุมคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

  3.  วางแผนสอบเทียบเครื่องมือแพทย์และเครื่องมือทันตกรรม

  4.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์ ยืนยัน การทำงานของเครื่องมือแพทย์

  5.  บริหารจัดการ วิเคราะห์ข้อมูลการบริหารจัดการเครื่องมือทางการแพทย์

  6.  พัฒนาระบบงานซ่อม ระบบบำรุงรักษาและสอบเทียบ และระบบสำรองเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

  7.  ประเมิน คัดเลือก จัดทำคุณสมบัติเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

  8.  พัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

  9.  พัฒนาคุณภาพด้านเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการประเมินรับรองคุณภาพสถานพยาบาล และตรวจสอบควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานตลอดเวลา

  10.  ควบคุมการปฏิบัติงานของบริษัทผู้รับจ้างในการดูแลบำรุงรักษา สอบเทียบ เครื่องมือแพทย์

  11. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษา สอบเทียบ ซ่อมบำรุง เครื่องมือแพทย์

  12. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับการจัดซื้อ/จัดหา เครื่องมือแพทย์

  13. ให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ การบำรุงรักษาเบื้องต้นแก่ผู้ใช้งานเครื่องมือทางด้านการแพทย์

  14. จัดอบรม ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยีเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

  15. ให้บริการทางวิชาการ เช่น จัดทำเอกสาร ตำรา คู่มือ เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้และความเข้าใจในการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ ให้เกิดการใช้งานที่ถูกต้องและปลอดภัย

  16. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน (ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) , ทดสอบวัดคุณลักษณะของผู้สมัครงานและสอบสัมภาษณ์

  หากเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ต้องผ่านการตรวจร่างกายจากงานตรวจสุขภาพ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก หรือหากมีผลตรวจมาจากภายนอก (ต้องเป็นผลตรวจจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนเท่านั้น) โดยผลตรวจนั้นต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และนำผลการตรวจให้แพทย์ที่หน่วยตรวจสุขภาพ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกรายงานผล รวมถึงจะต้องยินยอมตรวจสอบประวัติการกระทำผิดตามกฎหมายอาญา

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิ 19,500 บาท 

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8496600 ต่อ 1041
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :