รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักกายภาพบำบัด (เวชศาสตร์ฟื้นฟู )
 • จำนวน :
  3 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  18 มิถุนายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  18 กรกฎาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ไม่ระบุ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศ  ชาย/หญิง  อายุ 18 - 35  ปี  (เพศชาย  ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  2. คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด และได้รับใบประกอบโรคศิลปะ สาขากายภาพบำบัด
  3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้ดี
  4. มีมนุษยสัมพันธ์และประสานงานหน่วยงานต่างๆได้ดี
  5. มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาและมีความคิดสร้างสรรค์
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ให้บริการรักษาทางกายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ตามใบสั่งการรักษาจากแพทย์  เวชศาสตร์ฟื้นฟู ได้แก่

           1.1      ให้การรักษาโดยใช้เครื่องมือที่ให้ความร้อนทางกายภาพ

           1.2      ให้การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าความถี่ต่ำ

           1.3     ให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์

           1.4      ให้การรักษาด้วยเครื่อง Biofeedback

           1.5      ให้การรักษาโดยการใช้เครื่องดึงกระดูกสันหลังส่วนคอและส่วนเอว

           1.6    การนวด เพื่อลดปวด ลดบวม กล้ามเนื้อและข้อต่อส่วนต่างๆ รวมทั้งการใช้เครื่องลด                          บวม  กรณีแขน/ขาบวมมาก

           1.7    ให้การรักษากายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคทรวงอก

           1.8      ให้การรักษาผู้ป่วยทางระบบประสาท โดยการกระตุ้นฝึกให้เกิดการเรียนรู้การควบคุมการ

                        เคลื่อนไหว, การรักษาสมดุลในการทรงตัวของผู้ป่วย

           1.9     ให้การรักษาโดยใช้เทคนิคเฉพาะด้านกายภาพบำบัด

          1.10   ให้ความรู้ และแนะนำผู้ป่วยในการใช้เครื่องช่วยเดินที่ถูกต้องและเหมาะสมกับผู้ป่วย

                        ในแต่ละประเภท ตลอดจนถึงการแนะนำการใส่กายอุปกรณ์ชนิดต่างๆ

           1.11   ให้ความรู้ แนะนำญาติและผู้ป่วยในการช่วยเหลือตัวผู้ป่วยเองในกิจวัตรประจำวัน

        2. ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยเพื่อการป้องกันและรักษา

        3.  เข้าร่วมกลุ่มรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูร่วมกับ แพทย์ พยาบาล นักกิจกรรมบำบัด นัก                       สังคมสงเคราะห์ ผู้ป่วยและญาติเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนการรักษาที่เหมาะสม             กับผู้ป่วยต่อไป

         4.  ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด ให้สอดคล้องประสานกันอย่าง               รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ

         5. ควบคุมดูและวัสดุ ครุภัณฑ์ทางกายภาพบำบัดให้มีพร้อมใช้เสมอ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. สอบสัมภาษณ์
  2. สอบภาคปฏิบัติ  3  วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี  เงินเดือน  19,500 บาท

                  เงิน พ.ต.ส.  1,000  บาท

                  เงินเพิ่มพิเศษ  1,500  บาท  

   (หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง  อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ)

 • หมายเหตุ :
  ช่องทางการสมัครงาน ตามที่ระบุไว้ในประกาศ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022012585 ต่อ 147
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :