รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด (เวชศาสตร์ฟื้นฟู )
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  18 มิถุนายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  18 กรกฎาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  ไม่ระบุ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศ  ชาย/หญิง  อายุ  18 - 35  ปี  (เพศชาย  ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  2. คุณวุฒิ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ทุกสาขาวิชา
  3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office  และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้ดี
  4. มีมนุษยสัมพันธ์และประสานงานหน่วยงานต่างๆได้ดี
  5. มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ช่วยนักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกของหน่วยหน่วยเวชกรรมฟื้นฟูศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ตามที่ได้รับมอบหมายจากนักกายภาพบำบัด
  2. จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้กับผู้ป่วย เช่น Hot pack, Paraffin, Dumbell, Sand bags, Pelvic belt, Thoracic belt, Cervical halter รวมทั้งเตรียมสำลี แอลกอฮอล์ Aquagel เพื่อใช้กับขั้ว  Electrode ของเครื่อง ES
  3. ดูแลรักษาความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการให้บริการรักษาผู้ป่วย
  4. จัดเก็บและเปลี่ยนผ้าห่อ Hot pack ที่ใช้กับผู้ป่วยในห้อง Hot pack
  5. เปลี่ยนผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หลังจากใช้ในการรักษาผู้ป่วยในแต่ละวัน
  6. จัดเก็บเครื่องมือที่ใช้กับผู้ป่วยให้เข้าที่ เช่น Walker เก้าอี้ Cane รถเข็นนั่ง ไม้ค้ำยัน หลังจากที่ผู้ป่วยใช้ฝึกเสร็จแล้ว เพื่อเตรียมพื้นที่ให้บริการกับผู้ป่วยรายอื่นต่อไป
  7. จัดเก็บข้อมูลรายชื่อ/จำนวนผู้ป่วย/ชื่อ WARD และการให้การรักษา การใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น US, SWD, PT, CT, HP และ Exercise รวมทั้งค่ารักษาในแต่ละวัน เพื่อรวบรวมเป็นสถิติเสนอผู้บังคับบัญชา
  8. ดูแลตรวจสอบและซ่อมเครื่องมือทางกายภาพบำบัด ได้แก่ ปลั๊กสายไฟ สายไฟฟ้า และขั้วกระตุ้น ES/TENS
  9. รับ-ส่งผู้ป่วยที่มารับการรักษาในหน่วยกิจกรรมบำบัดโดยประสานงานกับหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ฟื้นฟู หน่วยกายภาพบำบัดหรือหน่วยที่เกี่ยวข้อง
  10. เบิกและจัดเตรียมวัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในห้องกิจกรรมบำบัด
  11. ตรวจสอบรายชื่อ บันทึกที่อยู่ และจำนวนผู้ป่วยที่มาเข้ารับการบริการักษาในหน่วยกิจกรรมบำบัด เพื่อเป็นสถิติและข้อมูลของภาควิชาฯเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ
  12. งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานกายภาพบำบัด งานกิจกรรมบำบัด ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

                                                 

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. สอบสัมภาษณ์
  2. สอบภาคปฏิบัติ  3  วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  เงินเดือน  14,950 บาท

 • หมายเหตุ :
  ช่องทางการสมัครงาน ตามที่ระบุไว้ในประกาศ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022012585 ต่อ 147
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :