รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักกายอุปกรณ์ (เวชศาสตร์ฟื้นฟู )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  18 มิถุนายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  18 กรกฎาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ไม่ระบุ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศ  ชาย/หญิง  อายุ  18 - 35 ปี  (เพศชาย  ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  2. คุณวุฒิ  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายอุปกรณ์ หรือกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายอุปกรณ์
  3. มีความรู้ความชำนาญในงานช่างกายอุปกรณ์ อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
  4. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร  ราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office/Internet และอุปกรณ์สำนักงาน ต่าง ๆ ได้
  6. สามารถวางแผนและคิดกระบวนการในการทำงานได้
  7. มีใจรักงานบริการ  คิดในเชิงบวก
  8. มีมนุษยสัมพันธ์ดี  สามารถประสานงานกับบุคคล  และหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ด้านบริการรักษาพยาบาล

  1.1 การทำแผ่นเสริมอุ้งเท้า (Arch support)

  1.2 การทำแผ่นรองกระดูกเมตาทาร์ซัล(Metatarsal pad)

  1.3 การทำลิ่มเสริมพื้นรองเท้าด้านใน/นอก(Medial/Lateral wedges)

  1.4 การทำอุปกรณ์เสรมพยุงเท้า(Foot Orthosis)

  1.5 การทำแผ่นเสริมรองเท้า(Insoles)

  1.6 การทำ/ตัดแปลง/แก้ไข อุปกรเสริมพยุงลำตัว (Spinal Orthosis)

  1.7การทำ/ตัดแปลง/แก้ไข อุปกรเสริมพยุงลำข้อเท้า (Ankle Orthosis)

  1.8 การดัดแปลง/ปรับเปลี่ยน/แก้ไข เครื่องช่วยคนพิการ

      2.  ด้านพัฒนาคุณภาพและอื่นๆ

  2.1 กิจกรรม ๕ ส

  2.2 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพของภาควิชาฯ

  2.3 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. สอบสัมภาษณ์
  2. สอบภาคปฏิบัติ  3  วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี  เงินเดือน  19,500  บาท

  (หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง  อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ)

 • หมายเหตุ :
  ช่องทางการสมัครงาน ตามที่ระบุไว้ในประกาศ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022012585 ต่อ 147
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :