รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานการศึกษา งานบริหารการศึกษา
 • เปิดรับสมัคร :
  11 มิถุนายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  30 มิถุนายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  1 ปีขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. คุณวุฒิ ปริญญาตรี  ทุกสาขา
  2. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
  3. มีประสบการณ์ทำงาน 1  ปีขึ้นไป
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้ดีมาก
  5. มีมนุษยสัมพันธ์และประสานงานหน่วยงานต่างๆได้ดี มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. สนับสนุนอาจารย์และบุคลากรด้านการศึกษาเข้าร่วมประชุม/อบรมภายในและต่างประเทศ
  2. ประสานงานโครงการทุนพัฒนาอาจารย์แพทย์ด้านการศึกษา
  3. สนับสนุนการดำเนินโครงการของอาจารย์ผู้ที่ได้รับทุนพัฒนาอาจารย์แพทย์ ได้แก่ โครงการพัฒนางานวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา โครงการนำร่องระบบอาจารย์ เป็นต้น
  4. ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้านการศึกษา
  5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย             
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. สอบสัมภาษณ์
  2. สอบภาคปฏิบัติ  2 วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 • หมายเหตุ :
  ช่องทางการสมัครงาน ตามที่ระบุไว้ในประกาศ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  คุณชญานี โทร 022012585 ต่อ 147
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :