รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงาน อาคารมิว ถนนวิภาวดีรังสิต )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  ศูนย์บริหารสินทรัพย์
 • ปฏิบัติงาน :
  ปฏิบัติงาน อาคารมิว ถนนวิภาวดีรังสิต
 • เปิดรับสมัคร :
  14 มิถุนายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  30 มิถุนายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑)                     ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับงาน

                          ๒)    เพศชาย อายุ ๒๕ ปีขึ้นไป เชื้อชาติไทย สัญชาติไทยและต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น

                          ๓)    มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี  โดยมีผลคะแนน TOEIC ๔๐๐ คะแนนขึ้นไป หรือ IELTS (Academic Module) ระดับ ๓ ขึ้นไป หรือ TOEFL IBT (Internet Based) ๒๙ คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL-ITP ๓๙๐ คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL-CBT คะแนนขึ้นไป หรือ MU GRAD Test ๓๖ คะแนนขึ้นไปและเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                          ๔)    สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้    

                     ๕)    มีบุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นและทักษะการเจรจาต่อรองดี

                          ๖)    มีความอดทน รักงานบริการและสามารถทำงานเป็นทีมได้

                          ๗)    หากมีประสบการณ์ในการบริหารอาคารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ดูแลทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (อาคารมิว ถ.วิภาวดี)
  2. จัดหา ประสานงาน และให้บริการผู้เช่าพื้นที่ของมหาวิทยาลัย (อาคารมิว ถ.วิภาวดี)
  3. จัดทำแผน และงบประมาณเพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร รวมถึงส่วนควบต่าง ๆ
  4. ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทำงานให้เป้นไปตามกฎ ระเบียบของอาคาร
  5. ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เช่าและผู้มาติดต่อ
  6. ควบคุม ดูแลให้ผู้เช่าปฏิบัติตามข้อบังคับอาคารชุด
  7. ตรวจสอบรายการทรัพย์สินต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ภายในอาคาร รวมถึงจัดเก็บกุญแจของพื้นที่ว่าง
  8. รายงานปัญหาต่างๆ และการแก้ไขเบื้องต้นที่เกิดขึ้น ให้ผู้จัดการอาคารทราบ
  9. ประสานงานกับช่าง/บุคลากรอื่น ในกรณีที่ตรวจพบอุปกรณ์ที่ต้องซ่อมแซมแก้ไข
  10. จัดหา และเปรียบเทียบสินค้า/บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาทรัพย์สิน เพื่อนำเสนอต่อผู้จัดการอาคาร
  11. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
  12. จัดประชุมร่วมกับบริษัทผู้รับจ้าง ประจำเดือนพร้อมทำรายงานสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไข ให้ผู้จัดการอาคารทราบ
  13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการเพื่อเข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิ

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  หากมีปัญหาในการใช้ระบบสมัครงานออนไลน์ กรุณาติดต่อ 02-849-6285 คุณศิริชาติ ในวันและเวลาราชการ (พักกลางวัน 12.00-13.00 น.)
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :