รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการพัสดุ
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานพัสดุ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • เปิดรับสมัคร :
  22 มิถุนายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  6 กรกฎาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  0
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.   เพศชาย/เพศหญิง (หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

  2.   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี/การเงินการคลัง/การจัดการ, เศรษฐศาสตร์ สาขาการเงินการคลัง หรือพาณิชศาสตร์ สาขาการบัญชี 

  3.  มีทักษะด้านพิมพ์ดีด, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน MS-WORD, MS-EXCEL,MS-POWERPOINT และ INTERNET

  4.  หากมีประสบการณ์ด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง, จัดคลังสินค้า, ควบคุมสินทรัพย์ของส่วนราชการจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.  จัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดเช่า หาวัสดุ, ครุภัณฑ์, งานจ้างบริการ,งานเช่า,งานปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ให้กับหน่วยงานภายในศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ด้วยวิธีการตาม พรบ. ,ระเบียบ, ข้อบังคับ, กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

  2.  บันทึกข้อมูลการจัดหาพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล

  3.  จัดทำเอกสารประกอบการจัดหาพัสดุ เสนอหัวหน้างาน และผู้มีอำนาจอนุมัติ

  4.  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานผู้รับบริการ และบริษัท/ห้าง/ร้าน

  5.  จัดหาผู้เสนอราคา และต่อรองราคาพัสดุที่ดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง/เช่า

  6.  จัดทำสัญญาซื้อขาย/จ้าง, สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

  7.  จัดทำเอกสารเชิญประชุมคณะกรรมการฯเพื่อดำเนินการจัดหาพัสดุ และตรวจรับพัสดุ

  8.  จัดทำเอกสารการตรวจรับพัสดุ

  9.  จัดทำเอกสารฎีกาส่งให้กับงานการเงิน เพื่อเบิกจ่ายเงินให้กับบริษัท/ห้าง/ร้าน ผู้รับจัดหา

  10.  ร่างหนังสือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

  11.  พัฒนาระบบงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ

  12.  ดำเนินงานให้เป็นไปตามตัวชี้วัดของงาน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยง

  13.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน (ความรู้ทั่วไปของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการควบคุมสินทรัพย์ประเภทต่างๆ) , สอบปฏิบัติด้านการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-WORD, MS-EXCEL,MS-POWERPOINT ,ทดสอบวัดคุณลักษณะของผู้สมัครงานและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิ 15,000 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8496600 ต่อ 1041
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :