รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักทรัพยากรบุคคล (การประสานงาน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร การประเมินและวิเคราะห์ผลการประเมินสมรรถนะในการทำงาน (e-Performance Appraisal System) รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  19 มิถุนายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  10 กรกฎาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  26 กรกฎาคม 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
  ๒. เพศ หญิง หรือชาย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน ๓๕ ปี ณ วันสมัคร (ถ้าเป็นเพศชาย
       ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

  ๓. มีทักษะในการสื่อสารและการประสานงานที่ดี
  ๔. มีประสบการณ์ด้านการจัดโครงการ หรือกิจกรรม
  ๕. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานใน
      หน้าที่
  ๖. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
  ๗. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมจัดการเอกสารได้ในระดับดี
  ๘. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี และมีหลักฐานการ
       ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ โดยมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ที่มีระยะเวลาไม่ 
       เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. การประสานงาน สนับสนุน และจัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
  ๒. การดำเนินการและสนับสนุนด้าน ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
  ๓. การประเมินและวิเคราะห์ผลการประเมินสมรรถนะในการทำงาน (e-Performance Appraisal System)
  ๔. การประเมินและวิเคราะห์ผลการประเมินประเภทต่างๆ ของงานทรัพยากรบุคคล
  ๕. การบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาบุคลากร และแผนการพัฒนาบุคลากร
  ๖. การประมาณการค่าใช้จ่ายงบดำเนินการ ในการพัมนาบุคลากร สำหรับการจัดทำงบประมาณประจำปี
  ๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. พิจารณาผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเบื้องต้นจากใบสมัคร และประวัติส่วนตัวและประวัติการ
      ทำงาน
  ๒. สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน     ๑๙,๕๐๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0-2889-2138 ต่อ 6070-76
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ