รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักทรัพยากรบุคคล (การจัดทำเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินได้และเงินหักประเภทต่างๆ ผ่านระบบ MU-ERP การนำส่งเงินกองทุนประกันสังคม รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  19 มิถุนายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  10 กรกฎาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  26 กรกฎาคม 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ การจัดการทั่วไป การบริหารงานบุคคล การบัญชี
  ๒. เพศ หญิง หรือชาย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน ๓๕ ปี ณ วันสมัคร (ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่าน
       การเกณฑ์ทหารแล้ว)
  ๓. มีทักษะในการสื่อสารและการประสานงานที่ดี
  ๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานใน
       หน้าที่
  ๕. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
  ๖. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมจัดการเอกสารได้ในระดับดี
  ๗. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี และมีหลักฐานการ
      ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ โดยมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ที่มีระยะเวลาไม่
      เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. การจัดทำเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินได้และเงินหักประเภทต่างๆ ผ่านระบบ MU-ERP
  ๒. การนำส่งข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย, การหักลดหย่อน และการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
  ๓. การนำส่งเงินกองทุนประกันสังคม ทะเบียนผู้ประกันตน และการดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับกองทุนประกันสังคม
  ๔. การนำส่งเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การขึ้นทะเบียนสมาชิก และการดำเนินการต่างๆเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  ๕. การจัดทำข้อมูลประกอบการเลื่อนเงินเดือนประจำปี
  ๖. การประมาณการค่าใช้จ่าย งบบุคลากร สำหรับการจัดทำงบประมาณประจำปี
  ๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. พิจารณาผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเบื้องต้นจากใบสมัคร และประวัติส่วนตัวและประวัติการ
      ทำงาน
  ๒. สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ         ๑๙,๕๐๐    บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0-2889-2138 ต่อ 6070-76
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ