รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  แพทย์ (แพทย์ประจำโรงพยาบาล(PCU))
 • จำนวน :
  3 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริการสุขภาพปฐมภูมิศิริราช สังกัด สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลศิริราช
 • เปิดรับสมัคร :
  26 มิถุนายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2561 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  14 กันยายน 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  เทียบเท่าปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. หนังสือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
  สาขาเวชศาตร์ครอบครัว
  2. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
  3. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาในเอกสารประกอบการสมัครด้วย)

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  งานบริการ
  1. ตรวจ  วินิจฉัย รักษาโรค  ฟื้นฟู  ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรคให้กับผู้ป่วยที่มารับการรักษาให้มีสุขภาพที่ดี
  2. สอนให้คำปรึกษา  แนะนำการปฏิบัติเบื้องต้นทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข  รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้ผู้มารับบริการได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในผู้ป่วยเรื้อรังที่มีภาวะแทรกซ้อนร่วมด้วย
  3. เยี่ยมติดตามอาการผู้ป่วยที่บ้าน  ในรายที่มีภาวะแทรกซ้อนหรือผู้ป่วยระยะสุดท้าย
  4. ออกคัดกรองโรคเรื้อรังในชุมชน  และดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
  5. เป็นหัวหน้าทีมหมอครอบครัว (ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข) ให้คำปรึกษากับทีมสุขภาพและประชาชนตลอด 24 ชม.
  6. จัดทำ เก็บข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับด้านการแพทย์และสาธารณสุข
  7. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาแพทย์  และพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป  และหลักสูตรต่าง ๆ
  8. ประสานงานร่วมกันระหว่างทีมงานทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล  เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
  งานพัฒนาคุณภาพ
  1. ร่วมประชุมเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการให้กับผู้ป่วยที่มารับบริการสุขภาพที่หน่วยฯ, 2. เป็นหัวหน้าโครงการปีละ  1  เรื่อง 
   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 70,000 บาท
  2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้าน การแพทย์
  3. สิทธิสวัสดิการต่างๆตามประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
   

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198741 หรือ 02-4198772
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :