รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (ภาควิชาจิตเวชศาสตร์)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  2 กรกฎาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  31 กรกฎาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  ไม่ระบุ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศ ชาย/หญิง  อายุ  18-35  ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  2. คุณวุฒิ  แพทยศาสตรบัณฑิต ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์
  3. หากมีประสบการณ์การจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. สอนนักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน
  2. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน

  3. เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการของภาควิชาฯ

  4.  เขียนแผนการสอน พร้อมทั้งปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสม

  5.  ออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ

  6. ดำเนินการทำวิจัยและเผยแพร่ ตีพิมพ์ผลงานวิจัย

  7. เป็นที่ปรึกษาในการทำวิจัยให้กับแพทย์ประจำบ้าน

  8. ให้บริการผู้ป่วยที่ OPD จิตเวช

  9. เป็นวิทยากรทางวิชาการ บริการให้ความรู้ผู้ป่วย บุคลากร ประชาชน และมีส่วนร่วมในการจัดประชุมวิชาการ

  10. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

  11. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. สอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  พิจารณาให้ได้รับตามคุณวุฒิ และเพิ่มค่าประสบการณ์ทำงานที่ตรงกับตำแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 • หมายเหตุ :
  ช่องทางการสมัครงาน ตามที่ระบุไว้ในประกาศ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022012585 ต่อ 147
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :