รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา (งานส่งเสริมและบริหารการวิจัย)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาลัยนานาชาติ
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  29 มิถุนายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  16 กรกฎาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  6 กันยายน 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศชาย/หญิง 
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท ด้านการเงินและบัญชี หรือสาขาอื่นๆ
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และ Internet ได้ดี
  • มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (มีคะแนน TOEIC ตั้งแต่ 400 คะแนนขึ้นไป) หรือเทียบเท่า
  • หากมีความรู้ด้านการบริหารเงินทุนวิจัย/ด้านการประเมินผลงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • เป็นผู้มีใจรักในการบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถให้คำปรึกษาในงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ควบคุม ตรวจสอบ และดูแลการจัดสรรเงินทุนของโครงการวิจัยให้เป็นไปตามข้อเสนอโครงการและกฎระเบียบ
  • ดำเนินการควบคุมการจ่ายเงินทุนผ่านระบบการเงิน (ERP)
  • จัดทำทะเบียนคุมโครงการวิจัย รวมทั้งสรุปรายงานการรับจ่ายเงินของแต่ละโครงการ
  • บริหารจัดการผลผลิตงานวิจัย
  • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการเพื่อสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี 21,500 บาท

  ปริญญาโท 25,000 บาท

  ยังไม่รวมเงินเพิ่มหากมีประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  งานทรัพยากรบุคคล โทร. 02-700-5000 ต่อ 1612, 1118
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ