รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พยาบาล
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยห้องผ่าตัด โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  29 มิถุนายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  19 กันยายน 2561 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 3 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. เพศหญิง

  2. คุณวุฒิปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์

  3. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

  4. มีประสบการณ์การเป็นพยาบาลส่งเครื่องมือ (Scrub Nurse) อย่างน้อย  2 ปี และมีประสบการณ์การเป็นพยาบาลห้องผ่าตัด

  5. มีผลคะเเนนภาษาอังกฤษ โดยจะต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  โดยย่อ

  1. งานบริการด้านต่างๆ แก่ผู้ป่วย เช่น การให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วย การจัดเตรียมเอกสารต่างๆของผู้ป่วย นัดหมายวันผ่าตัด การเลื่อนวันผ่าตัด รวมไปถึงการคิดเงินค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
  2. งานประสานงาน เช่น ติดต่อประสานงานกับทันตแพทย์และผู้ป่วยในการผ่าตัดต่างๆ
  3. จัดเตรียมสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ ส่งเครื่องมือผ่าตัด (Scrub Nurse) ช่วยรอบนอก (Circulating Nurse) ระหว่างการผ่าตัดทั้งการผ่าตัดเล็กและผ่าตัดใหญ่ รวมถึงการส่งผู้ป่วยกลับหอผู้ป่วย และควบคุมดูแลและล้างทำความสะอาดเครื่องมือ
  4. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                       19,500 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์      

  การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม), รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (10,000 บาท),ตรวจสุขภาพประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ    ฯลฯ

 • หมายเหตุ :
  กรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งนี้สำเนาเอกสารเเละหลักฐานที่เเนบมาพร้อมการสมัคร จะต้องเรียบร้อยเเละชัดเจน หากพบว่าสำเนาเเละหลักฐานที่เเนบมาไม่เรียบร้อย ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-200-7572
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ