รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานห้องสมุด)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาลัยนานาชาติ
 • ปฏิบัติงาน :
  วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  29 มิถุนายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  16 กรกฎาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  14 กันยายน 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศชาย/หญิง 
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
  • มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี  (มีคะแนน TOEIC ตั้งแต่ 400 คะแนนขึ้นไป)หรือเทียบเท่า
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า สามารถประสานงานและสื่อสารได้ดี และสามารถปฏิบัติงานงานล่วงเวลาได้
  •  มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน และพร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ดูแลความเรียบร้อยโดยทั่วไปและจัดเตรียมความพร้อมการให้บริการห้องสมุด
  • จัดเตรียมเล่มทรัพยากรต่างๆ ก่อนนำให้บริการ ได้แก่ ลงทะเบียนหนังสือ วารสาร ห่อปก ติดใบกำหนดคืน
  • ดูแลความเรียบร้อยของทรัพยากรต่าง ๆ ให้พร้อมบริการอยู่เสมอ
  • จัดเรียงทรัพยากรห้องสมุด ที่ผู้ใช้บริการนำมาคืน กลับเข้าชั้นวางหนังสือ
  • ปฏิบัติงานธุรการห้องสมุด กลั่นกรองเอกสาร รับ-ส่งเอกสาร ระหว่างหน่วยงานต่างๆ
  • ประสานงานการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ห้องสมุด และการดูแลทำความสะอาดห้องสมุดและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของห้องสมุด
  • ช่วยปฏิบัติงานคลังความรู้สารสนเทศอิเล็คทรอนิกส์ วิทยาลัยนานาชาติ ในการรวบรวมเอกสารและประสานงานที่เกี่ยวข้อง
  • ช่วยอำนวยความสะดวกการให้บริการต่างๆ งานห้องสมุด และห้อง Co-Working Space ทั้งในเวลางานปกติและนอกเวลางาน ตามตารางการปฏิบัติงานที่กำหนด
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการเพื่อสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี 21,500 บาท

  ยังไม่รวมเงินเพิ่มหากมีประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  งานทรัพยากรบุคคล โทร. 02-700-5000 ต่อ 1612, 1118
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ