รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ (ด้านบริหารความเสี่ยง หรือ ด้านคุณภาพและความปลอดภัย)
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานพัฒนาคุณภาพ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • เปิดรับสมัคร :
  6 กรกฎาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  20 กรกฎาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  3 ปี
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ตำแหน่งที่ 1              :            นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ (ด้านบริหารความเสี่ยง) จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติของผู้สมัคร            

  1.   เพศชาย/เพศหญิง (หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

  2.   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

  3.  ต้องมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนนหรือ IELTS (Academic Module) ระดับ 3 ขึ้นไป หรือ TOEFL IBT (Internet Based) 29 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL-ITP 390 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL-CBT 90 คะแนนขึ้นไป หรือ MU GRAD Test  36 คะแนนขึ้นไป และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร

  4.  ต้องมีประสบการณ์ด้านบริหารความเสี่ยงในองค์กรทั่วไปหรือสถานพยาบาล อย่างน้อย 3 ปี

  5.  สามารถใช้คอมพิวเตอร์อย่างน้อยเพื่อ Word processing, spreadsheet และ Presentation

  6.  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถประสานงานกับทุกหน่วยงานได้

  7.  สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ อย่างน้อยรู้คำศัพท์ทางการแพทย์

   8.  ทุ่มเทและเสียสละการจัดการความเสี่ยงในองค์กรได้ทั้งในและนอกเวลาทำงาน

   

  ตำแหน่งที่ 2              :            นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ (ด้านคุณภาพและความปลอดภัย) จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติของผู้สมัคร            

  1.   เพศชาย/เพศหญิง (หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

  2.   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

  3.  ต้องมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนนหรือ IELTS (Academic Module) ระดับ 3 ขึ้นไป หรือ TOEFL IBT (Internet Based) 29 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL-ITP 390 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL-CBT 90 คะแนนขึ้นไป หรือ MU GRAD Test  36 คะแนนขึ้นไป และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร

  4.  มีประสบการณ์ด้านคุณภาพและความปลอดภัยผู้ป่วย อย่างน้อย 3 ปี

  5.  สามารถใช้คอมพิวเตอร์อย่างน้อยเพื่อ Word processing, spreadsheet และ Presentation

  6.  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถประสานงานกับทุกหน่วยงานได้

  7.  สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ อย่างน้อยรู้คำศัพท์ทางการแพทย์

  8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ตำแหน่งที่ 1              :            นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ (ด้านบริหารความเสี่ยง) จำนวน 1 อัตรา

  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยย่อ :              

  1.  รับนโยบายจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและผู้บริหารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

  2.  ร่วมกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำเข็มมุ่ง แผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  3.  ประสานงานจัดการความเสี่ยงระหว่างหน่วยงานและองค์กรตามที่รับมอบหมาย

  4.  บทบาทและหน้าที่ของผู้จัดกาการความเสี่ยงของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

  5.  ส่งเริมการสร้างวัฒนธรรมควมเสี่ยงในองค์กร ได้แก่ เผยแพร่ความรู้เรื่องการประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงเชิงรุก กำกับตัวชี้วัดความเสี่ยงของหน่วยงาน ฯลฯ

  6.  ร่วมออกแบบนระบบจัดการความเสี่ยง การทำบัญชีความเสี่ยงคลินิกและไม่ใช่คลินิก Risk Profile ของทุกหน่วยงานและการดักจับความเสี่ยงทุกช่องทาง

  7.  รายงานเหตุการณ์ อุบัติการณ์และความเสี่ยงต่อผู้บังคับบัญชาตามที่ได้รับมอบหมาย

  8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  ตำแหน่งที่ 2              :            นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ (ด้านคุณภาพและความปลอดภัย) จำนวน 1 อัตรา

  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยย่อ :

  1.  รวบรวม และวิเคราะห์ข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะในภาพรวมขององค์กร

  2.  ดำเนินการประสานงานการจัดประชุม, เตรียมข้อมูลการประชุม และบันทึกและสรุปรายงาน

  3.  ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (IQA), ร่วมตรวจประเมินและสรุปการตรวจประเมิน

  4. ร่วมจัดทำรายงานแบบประเมินตนเอง รวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวกับมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อขอรับรองและรับการตรวจเยี่ยมจากองค์กรภายนอก

  5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ทดสอบวัดคุณลักษณะของผู้สมัครงานและสอบสัมภาษณ์

  หากเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ต้องผ่านการตรวจร่างกายจากงานตรวจสุขภาพ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก หรือหากมีผลตรวจมาจากภายนอก (ต้องเป็นผลตรวจจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนเท่านั้น) โดยผลตรวจนั้นต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และนำผลการตรวจให้แพทย์ที่หน่วยตรวจสุขภาพ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกรายงานผล รวมถึงจะต้องยินยอมชำระค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบประวัติการกระทำผิดตามกฎหมายอาญา เป็นจำนวนเงิน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิปริญญาตรี 19,500 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8496600 ต่อ 1041
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :