รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  กองบริหารการศึกษา
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  2 กรกฎาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  31 กรกฎาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  25 กันยายน 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศฯ
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  2. อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี

  4. มีผลการสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน

  5. มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดการข้อมูล จัดเก็บข้อมูล สรุปผลข้อมูล นำเสนอ

  และจัดทำรายงานในรูปแบบต่าง ๆ ได้ดี

  6. มีความสามารถในการสื่อสาร ติดต่อประสานงานได้อย่างดีและมีจิตบริการ

  7.มีความกระตือรือร้น อดทน เสียสละ และมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน

  8. หากมีประสบการณ์ด้านการออกแบบการสอน (Instructional Design) การพัฒนาสื่อและบทเรียน E-learning แบบ MOOC (Massive Open Online Course) โดยใช้ระบบจัดการเรียนรู้ (LMS: Learning Management System) เช่น Moodle และ edX จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  4
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  433
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  120
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  500
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  48
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  70
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. วางแผนและกำหนดแนวทางการนำเทคโนโลยีการศึกษา และ e-learning มาใช้ในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  2. บริหารและดำเนินโครงการพัฒนา e-learning และสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ รวมถึงประสานงานกับคณะ/สถาบัน เพื่อฝึกอบรมแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาและนักศึกษา เพื่อผลักดันส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีการศึกษา และ e-learning มาใช้
  3. จัดทำเอกสารสัญญาและประสานงานกับบริษัทภายนอกที่จัดทำระบบการพัฒนาบทเรียนออนไลน์
  4. จัดประชุมคณะกรรมการโครงการฯ ได้แก่ จัดทำระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม จัดทำรายงานการประชุม
  5. จัดทำเกณฑ์การคิดภาระงานของการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เปรียบเทียบกับการคิดภาระงาน
  ของการเรียนการสอนในแบบปกติ
  6. ปฏิบัติงานโครงการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายภายในกองบริหารการศึกษา
  7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการ
  2. สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

   

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิ ปริญญาโท 22,750 บาท
  ยังไม่รวมเงินเพิ่ม หากมีประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

   

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  หากมีปัญหาในการใช้ระบบสมัครงานออนไลน์ กรุณาติดต่อ 02-849-6285 คุณศิริชาติ ในวันและเวลาราชการ (พักกลางวัน 12.00-13.00 น.)
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :