รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิทยาศาสตร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 • เปิดรับสมัคร :
  4 กรกฎาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  31 กรกฎาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  11 กันยายน 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  0 ปี
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ ด้านเคมี, สิ่งแวดล้อม, จุลชีววิทยา, ฟิสิกส์, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, เคมีเทคนิค, เคมีอุตสาหกรรม, เคมีทรัพยากรสิ่งแวดล้อม, เคมีอินทรีย์, เคมีอนินทรีย์, เคมีวิเคราะห์, ชีวเคมี, ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  2. มีประสบการณ์หรือผู้สามารถใช้เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ เช่น Gas Chromatography (GC), Gas Chromatography-Mass (GC-MS), Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS), High Performance Liquid Chromatography (HPLC) ได้

  3. วิเคราะห์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ และจัดทำฐานข้อมูลทางห้องปฏิบัติการได้

  4. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล และร่วมดำเนินการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ได้

  5. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้

  5.1 IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน หรือ        

  5.2 TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 29 คะแนน หรือ

  5.3 TOEFL- ITP ไม่ต่ำกว่า 390 คะแนน หรือ       

  5.4 TOEFL- CBT ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน หรือ

  5.5 MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน หรือ

  5.6 TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน

  6. ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว

  7. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา

  8. ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๑ บททั่วไป

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษา ควบคุม เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และงานห้องปฏิบัติการ
  2. สนับสุน/บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์สำหรับงานเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ พร้อมทั้งแนะนำการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง
  3. ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และโครงการวิจัยที่ได้รับมอบหมาย วางแผน ดำเนินการ จัดเก็บบันทึกผลงานวิจัย วิเคราะห์ผลอย่างเป็นระบบ และจัดทำรายงานผลการวิเคราห์ตามมาตรฐานสากล
  4. บริการเตรียมตัวอย่าง หรือวิเคราะห์/ทดสอบตัวอย่าง โดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ภายในงานบริหารเครื่องมือกลาง
  5. จัดทำรายละเอียด คุณสมบัติ ขอบเขตงาน และคู่มือปฏิบัติงานของเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ภายในงานบริหารเครื่องมือกลาง
  6. จัดทำเอกสารตามระบบควบคุมคุณภาพ ตลอดจนส่วนสนับสนุนระบบให้บริการที่เกี่ยวข้อง
  7. จัดทำ ประสานงาน และดำเนินการจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา พร้อมจัดทำบันทึกขั้นตอนกระบวนการอย่างละเอียดและเป็นระบบ
  8. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. สอบข้อเขียน/ปฏิบัติ

  2. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน      ปริญญาตรี เดือนละ 19,500 บาท

                          ปริญญาโท เดือนละ 22,750 บาท

  สวัสดิการด้านสุขภาพ        การประกันสังคมและสวัสดิการมหาวิทยาลัย

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  026409836
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ