รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (การวิจัย)
 • จำนวน :
  8 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานว้ิจัย และบริการวิชาการ
 • เปิดรับสมัคร :
  3 กรกฎาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  31 กรกฎาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวกับประเด็นต่อไปนี้ (1) ความเป็นธรรมทางสังคม ประชากรกลุ่มเปราะบาง/ชายขอบ ผู้สูงอายุ หรือ (2) ความเป็นเมือง ภัยพิบัติ ปัญหาสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ (3) ประเด็นข้ามแดน การเคลื่อนย้ายประชากร โลกาภิวัฒน์ หรือ (4) วิธีวิทยาการประเมิน การประเมินนโยบาย การประเมินโครงการ หรือ (5) การศึกษาทางสังคมว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่(social studies of sciences and technology)
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี –โท-เอก ในสาขาที่มีการสอนในสถาบันอุดมศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และ ก.พ.รับรองคุณวุฒิ
  2. มีความสนใจ มีผลงานวิจัยหรือมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวกับประเด็นต่อไปนี้

  (1) ความเป็นธรรมทางสังคม ประชากรกลุ่มเปราะบาง/ชายขอบ ผู้สูงอายุ หรือ

  (2) ความเป็นเมือง ภัยพิบัติ ปัญหาสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ

  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ

  (3) ประเด็นข้ามแดน การเคลื่อนย้ายประชากร โลกาภิวัฒน์ หรือ

  (4) วิธีวิทยาการประเมิน การประเมินนโยบาย การประเมินโครงการ หรือ

  (5) การศึกษาทางสังคมว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่(social studies of sciences and technology)

  1.3 มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ(อ่าน พูด ฟัง เขียน) ในระดับดี หรือดีมาก และผ่านเกณฑ์ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 โดยมีเอกสารรับรองผลทดสอบภาษาอังกฤษดังนี้

          - IELTS (Academic Module)  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า  6  คะแนน หรือ

  - TOEFL IBT (Internet Based)79

  - TOEFL ITP 550

  - TOEFL CBT213

  - MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน หรือ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ปฏิบัติงานวิจัย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การคัดเลือก

            รอบแรก การคัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัคร และการสอบข้อเขียน

            รอบสอง          การนำเสนอผลงานทางวิชาการและสัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ)  และ/ หรือ

  การทดสอบสอนเพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต้นสังกัด (Shortlist Candidate)

            รอบสาม          การเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต้นสังกัด

                               การพิจารณาการคัดเลือกให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการคัดเลือก

  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน             : ปริญญาเอก 31,500.- บาท

  สวัดิการประกันสังคม

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8002840-60 ต่อ 1006
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ