รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (การสอน)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะศิลปศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • เปิดรับสมัคร :
  5 กรกฎาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  20 กรกฎาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  14 สิงหาคม 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  14 สิงหาคม 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย หรือประกาศนียบัตรด้านการสอนภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑.   ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาต่อไปนี้ สาขาวิชาภาษาศาสตร์

        ภาษาอังกฤษ วรรณคดีอังกฤษ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ การแปลและล่าม

        การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  ๒.   อายุไม่เกิน  ๔๕  ปี

  ๓.   มีเกรดเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐

  ๔.   มีเกรดเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ (กรณีที่จบในประเทศไทย)

  ๕.   ไม่มี F ในรายวิชาหลักของทุกระดับการศึกษา

  ๖.   มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ (ถ้ามี)

        -  TOEFL ไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ (Internet-based) หรือไม่ต่ำกว่า ๒๕๐ (Computer-

           based) หรือไม่ต่ำกว่า ๖๐๐ (Paper-based)

        -  IELTS ไม่ต่ำกว่า ๗.๐

  ๗.   มีความสามารถในการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ได้อย่างเหมาะสม

  ๘.   หากมีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

        หรือประกาศนียบัตรด้านการสอนภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

  1.      เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองหรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

  2. เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคตามที่ กบค.กำหนด

  3. เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน

  4. เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี

  5. เป็นบุคคลล้มละลาย

   6. เคยถูกจำคุกโทษคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาท 

   หรือความผิดลหุโทษ

  7. เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชนหน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน

    เอกชน หรือองค์การระหว่างประเทศ

  8. เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัย

  9. เป็นผู้เคยกระทำทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

  10. เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานของส่วนราชการอื่นในเวลาเดียวกัน

  11. พนักงานมหาวิทยาลัย (ชาย) ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการละเว้นให้เข้ารับราชการทหาร

   

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  7
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  100
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  1
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  250
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/หน้าที่ความรับผิดชอบ :

                                    ๑.   สอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี รายวิชาในหลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

                                    ๒.   สอนรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์

                                    ๓.   สอนภาษาอังกฤษในหลักสูตรการฝึกอบรมและระดับประกาศนียบัตร

                                    ๔.   ศึกษาค้นคว้า วิจัย ในสาขาวิชาและวิชาชีพชั้นสูง และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การคัดเลือก :  สอบข้อเขียนวิชาความรู้ภาษาอังกฤษ สอบสอนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน  :    ๓๑,๕๐๐  บาท

 • หมายเหตุ :
  ประเมินทดลองงาน 1 ปี
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4401 - 1714
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ