รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ (การสอน)
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชาวต่างประเทศเงินงบประมาณ
 • สังกัด :
  คณะศิลปศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • เปิดรับสมัคร :
  5 กรกฎาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  20 กรกฎาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย หรือประกาศนียบัตรด้าน การสอนภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  55 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งผู้สมัคร:   

                            ๑.  ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ วรรณคดีอังกฤษ

                                ภาษาศาสตร์ประยุกต์ การแปลและล่าม การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

                                หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

                           ๒.  อายุไม่เกิน  ๕๕  ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร)

                           ๓.  หากมีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย หรือประกาศนียบัตรด้าน

                                การสอนภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/หน้าที่ความรับผิดชอบ :

                          ๑.   สอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี รายวิชาในหลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

                          ๒.   สอนรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์

                            ๓.   สอนภาษาอังกฤษในหลักสูตรการฝึกอบรมและระดับประกาศนียบัตร

                          ๔.   ศึกษาค้นคว้า วิจัย ในสาขาวิชาและวิชาชีพชั้นสูง และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การคัดเลือก :  สอบข้อเขียนวิชาความรู้ภาษาอังกฤษ สอบสอนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน  :    ๓๓,๗๗๐  บาท

  ค่าเช่าบ้าน  :         ๘,๐๐๐  บาท

  สวัสดิการ :          ประกันสังคม

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4401 - 1714
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :