รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการเงินและบัญชี (บัญชี)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะศิลปศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยการเงินและบัญชี งานคลังและพัสดุ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เปิดรับสมัคร :
  6 กรกฎาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  31 กรกฎาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  16 สิงหาคม 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  5. หากมีประสบการณ์ทางบัญชี และการใช้งานโปรแกรม ERP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1.       คุณวุฒิปริญญาตรี  สาขาการบัญชี ,การเงินการธนาคาร

  2.       มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel)

  3.       มีความละเอียดรอบคอบ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีระเบียบวินัยในตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานเพื่อองค์กร

  4.       มีบุคลิกภาพที่ดี มีจิตใจรักงานบริการ และสามารถทำงานเป็นทีมได้

  5.       หากมีประสบการณ์ทางบัญชี และการใช้งานโปรแกรม ERP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่ความรับผิดชอบ (โดยย่อ)

  1.       ตรวจสอบ จัดทำฎีกาเงินเดือน ฎีกาค่าใช้จ่ายสวัสดิการ ฎีกาค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมทั้งจัดเก็บเอกสาร

  2.       จัดทำการรับ-จ่ายเงินเดือนในระบบ SAP(MU-ERP Modul AR,AP) รวมทั้งเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน,  ตั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ในระบบ SAP (MU-ERP)

  3.       ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายต่าง ๆ  เช่น ค่าแปลเอกสาร ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา (OT) ฯลฯ

  4.       ประสานงานเรื่องการรับเงิน-จ่ายเช็คให้กับบริษัท/เจ้าหนี้และออกใบเสร็จรับเงินจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ค่าลงทะเบียน ฯลฯ  รวมทั้งการออกใบภาษีหัก ณ ที่จ่าย

  5.       ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกเดือนด้านธุรกรรมทางการเงิน เช่น นำเช็คส่งสรรพากร,อาคารสงเคราะห์ ประกันสังคม เป็นต้น

  6.       ปฏิบัติงานด้านการเงินในระบบ SAP (MU-ERP)

  7.       ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

   

  วิธีการคัดเลือก      สอบข้อเขียน / สอบปฏิบัติ / สอบสัมภาษณ์

   

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน             ปริญญาตรี 15,000 บาท

  สวัสดิการ                  ประกันสังคม

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4401 - 1714
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ