รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการพัสดุ
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  วิทยาลัยราชสุดา
 • ปฏิบัติงาน :
  งานคลังและพัสดุ
 • เปิดรับสมัคร :
  9 กรกฎาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  18 กรกฎาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  24 สิงหาคม 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  12 กันยายน 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดคลังสินค้า ควบคุมทรัพย์สินของ ส่วนราชการจะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

   

  1. เพศชาย/หญิง (หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)
  2. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์  สถิติ   การจัดการทั่วไป สังคมศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) เป็นอย่างดี
  4. อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันรับสมัคร
  5. หากมีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดคลังสินค้า ควบคุมทรัพย์สินขอส่วนราชการจะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  6. ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้                                                             -IELTS (Academic Module)                คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า    3

             -TOFEL IBT (Internet Based)              คะแนนไม่ต่ำกว่า          29   

             -TOFEL-ITP                                         คะแนน ไม่ต่ำกว่า        390  

             -TOEFL-CBT                                       คะแนนไม่ต่ำกว่า          90

             -TOEIC                                                 คะแนนไม่ต่ำกว่า         400

            - MU GRAD Test                                  คะแนน ไม่ต่ำกว่า         36

            - MU-ELT                                              คะแนน ไม่ต่ำกว่า         56

  หมายเหตุ กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษจะต้องป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)ในประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นทางการ

   

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.รับผิดชอบในการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดเช่า หาวัสดุ ครุภัณฑ์ งานจ้างบริการ งานเช่างานปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุครุภัณฑ์ภาครัฐ พ.ศ. 2560

  2.บันทึกข้อมูลการจัดหาในระ MU-ERP

  3.จัดทำเอกสารประกอบการจัดหาพัสดุ เสนอหัวหน้างานและผู้มีอำนาจอนุมัติ

  4.จัดหาผู้เสนอราคา และต่อรองราคาพัสดุที่ดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง/เช่า

  5.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานผู้รับบริการ และบริษัท/ห้าง/ร้าน

  6.จัดทำสัญญาซื้อขาย/จ้าง และควบคุมบริหารสัญญา

  7.จัดทำทะเบียนคุมการจัดซื้อจัดจ้าง

  8.รับผิดชอบการให้บริการเบิกจ่ายวัสดุในสต๊อก รวมถึงการตรวจนับพัสดุคงเหลือให้ถูกต้องตามบัญชี

  9.จัดทำรายงานวัสดุคงเหลือประจำเดือน เสนอหัวหน้างาน

  10.จัดทำเอกสารเชิญประชุมคณะกรรมการฯ  เพื่อดำเนินการจัดหาพัสดุและตรวจรับพัสดุ

  11.จัดทำเอกสารการตรวจรับพัสดุ

  12.ร่างหนังสือต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

  13.ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา ประสานงานที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่

  14.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

   - สอบข้อเขียน (ความรู้ทั่วไปของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการควบคุมพัสดุ)

    - สอบปฏิบัติด้านการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office (Word, Excel)

    - สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  19,500.00 บาท

 • หมายเหตุ :
  ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทุกท่านทำแบบประเมินวัดคุณลักษณะฯ โดย Login เข้าระบบรับสมัครงานออนไลน์ click เลือกเมนู“งานที่สมัคร” click ปุ่ม ก่อนวันเข้าสอบสัมภาษณ์อย่างน้อย ๑ วัน
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0 2889 5315 -9 ต่อ 1230
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ