รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาลัยราชสุดา
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
 • เปิดรับสมัคร :
  9 กรกฎาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  31 มกราคม 2562 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  8 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  55 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก ด้านนโยบายสังคม สังคมสงเคราะห์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหาร การจัดการเวชศาสตร์ฟื้นฟู กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด สถาบัตยกรรมศาสตร์ วิศวะกรรมศาสตร์ สถิติ วิจัย หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  2. หากมีความรู้ด้านคนพิการ/ความพิการ การบริหารจัดการ เทคโนโลยีสำหรับคนพิการ หรือสถิติ จะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ

  3. หากมีผลงานวิชาการ/งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร์ในวรสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ/ความพิการในรอบ ๕ ปี ย้อนหลังจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. งานสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ภาคพิเศษ) และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถำาพคนพิการ (ภาคปกติและภาคพิเศษ) ภาคฟอ้นฟูสมรรถภาพคนพิการตามที่ได้รับมอบหมาย

  2. งานวิจัย และบริการวิชาการในด้านคนพิการและความพิการ

  3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. คัดเลือกจากใบสมัคร

  2. สอบปฏิบัติการสอน ภายในเวลา ๑๕ นาที โดยเลือกหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับคนพิการและความพิการ และตามที่คณะกรรมการกำหนด

  3. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. อัตราเงินเดือนคุณวุฒิ ปริญญาเอก ๓๑,๕๐๐ บาท

  2. สวัสดิการอื่นๆ ตามประกาศข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

   

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028895315-9 ต่อ 1230
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ