รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานขับรถยนต์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  บัณฑิตวิทยาลัย
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  4 กรกฎาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  31 กรกฎาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  3 กันยายน 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  3 กันยายน 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ประถมศึกษา
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

            ๑) ได้รับคุณวุฒิประถมศึกษาปีที่ ๖ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า

            ๒) เพศชาย อายุ ๒๘-๔๐ ปี

            ๓) มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับขี่รถยนต์ทุกประเภท

            ๔) มีประสบการณ์ทำงานด้านการขับรถ และรู้เส้นทางการขับรถในกรุงเทพและต่างจังหวัด

            ๕) ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่กรมการขนส่งฯกำหนด เช่น โรคลมชัก โรคกล้ามเนื้อลีบ อ่อนแรง ตาบอดสี โรคระบบการได้ยิน เป็นต้น

            ๖) รักงานบริการและให้ความช่วยเหลือผู้อื่น

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑) บริการรับ-ส่งผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย

  ๒) รับ-ส่งเอกสารระหว่างสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยสาขาและทุกคณะภายในพื้นที่ศาลายา

  ๓) บริการรับ-ส่งบุคลากรในการติดต่องานกับหน่วยต่าง ๆ ทั้งนี้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตามที่หน่วยงานของบัณฑิตวิทยาลัยแจ้งความประสงค์ขอใช้รถยนต์

  ๔) ดูแล บำรุง รักษา ทำความสะอาดรถยนต์เป็นประจำทุกวัน ก่อนนำรถไปใช้ รวมทั้งการซ่อมแซมแก้ไขเบื้องต้น

  ๕) การลงรายการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ประจำเดือน

  ๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน :  แรกบรรจุตามบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการกระทรวงการคลัง

                     ๑) คุณวุฒิการศึกษาต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น หรือ คุณวุฒิประกาศนีย์บัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า หรือ คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด อัตราเงินเดือน ๘,๖๙๐ บาท

                     ๒) คุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด อัตราเงินเดือน ๙,๔๐๐ บาท

                     ๓) ตามข้อ (๑) และ (๒) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากเงินเดือน หรือค่าจ้าง อีกจนถึงเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0 2441 4125 ต่อ 251
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ