รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  วิศวกร
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  3 กรกฎาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2561 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  6 พฤศจิกายน 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  7 มกราคม 2562
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
  ๒. มีสัญชาติไทย เพศหญิง หรือเพศชาย อายุไม่เกิน ๔๐ ปี ณ วันสมัคร (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว)
  ๓. มีความรู้ความสามารถในงานวิศวกรรมอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  ๔.มีความสามารถในการศึกษา รวบรวมและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผลเพื่อนำเสนอแนวทางแก้ไข
  ๕. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  ๖. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานได้ดี เช่น MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
  ๗. มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่สังกัด
  ๘. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  ๙. สามารถปฎิบัติงานนอกสถานที่ ปฎิบัติงานล่วงเวลา และนอกเวลาราชการได้
  ๑๐. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานภาษาอังกฤษ เขียน พูด ฟังอ่าน อยู่ในเกณฑ์ดีและมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ยื่นใบสมัคร
  ๑๑. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานภาษาอังกฤษ เขียน พูด ฟังอ่าน อยู่ในเกณฑ์ดีและมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันที่ยื่นใบสมัคร อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. การจัดการงานวิศวกรรมทั่วไปในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (วางแผน ควบคุม ปรับปรุง ดูแล) เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล เช่น งานไฟฟ้าและสื่อสาร งานสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย งานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย งานเครื่องกลและระบบปรับอากาศ งานสถาปัตยกรรม เป็นต้น
  ๒. วางแผนการซ่อมบำรุง การปรับปรุงอาคารสถานที่และงานระบบต่างๆ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์
  ๓. วางแผน ประสานงาน และจัดเตรียมขอบเขตการทำงาน กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ออกแบบ เขียนแบบเบื้องต้น สำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุง งานปรับปรุง หรืองานจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม
  ๔. ติดต่อ ประสานงาน ควบคุมงานปรับปรุงหรืองานซ่อมบำรุง ให้เป็นที่เรียบร้อย
  ๕. รวบรวม จัดเตรียมข้อมูล สรุปรายงานด้านการซ่อมบำรุง และการปรับปรุง เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหาร
  ๖. ร่างโครงการ จัดโครงการ กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม
  ๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. พิจารณาผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเบื้องต้นจากใบสมัคร และประวัติส่วนตัวและ
       ประวัติการทำงาน
  ๒. สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ         ๑๙,๕๐๐   บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0-2889-2138 ต่อ 6070-76
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ