รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  คณบดี (วิทยาลัยนานาชาติ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  วิทยาลัยนานาชาติ
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  12 กรกฎาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  3 สิงหาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  รายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  รายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  รายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาจาก

  1.ประวัติส่วนตัวและผลงาน

  2.แนวคิด วิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการส่วนงาน

  3.สมรรถนะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความเป็นผู้นำ ความคิดเชิงกลยุทธ์ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพันธกิจของหน่วยงาน การตัดสินใจแก้ปัญหา การทำงานภายใต้ภาวะความกดดัน ฯลฯ

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  100,000 - 200,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0 2849 6283
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :