รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
 • เปิดรับสมัคร :
  16 กรกฎาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  31 ตุลาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  23 พฤศจิกายน 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  17 ธันวาคม 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเคมี
  ๒. มีความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
       ๒.๑ Process Simulation หรือ
       ๒.๒ Chemical Engineering Plant Design หรือ
  ๓. มีความสามารถในการปฏิบัติ การสอนได้ดี
  ๔. มีความรู้ความชำนาญในการใช้โปรแกรมจำลองกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี เช่น Aspen หรือ Pro II
  ๕. มีความสามารถในการผลิตผลงานวิจัย โดยมีผลงานตีพิมพ์ ในระดับดี ๓ ปีย้อนหลัง มีผลงานมากกว่า หรือ เท่ากับ ๓ เรื่อง
  ๖. สามารถและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายได้ดี
  ๗. มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร

  หมายเหตุ:แนบเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม (ไฟล์.PDF)
   1.) Cover Letter
   2.) A list of publication with journal JCR impact factor 2017
   3.) One-page statement of teaching philosophy    
   4.) Ph.D dissertation abstract    
   5.) The names of 3 referees    
   6.) CV of applicant

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑.สอนวิชาทางด้าน Computer Applications in Chemical Engineering หรือ สอนวิชาด้าน Process Simulation  
  ๒. ทำงานวิจัยด้านพลังงาน หรือด้านวัสดุขั้นสูง หรือด้านวิศวกรรมอาหารและยาหรือด้านวิศวกรรมเคมีขั้นสูง
  ๓. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. สอบปฏิบัติ โดยการสอบสอนหน้าชั้นเรียน
  ๒. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ๓๑,๕๐๐ บาท

 • หมายเหตุ :
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0-2889-2138 ต่อ 6070-76
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ