รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  ศูนย์บริหารสินทรัพย์
 • ปฏิบัติงาน :
  อาคารมิว ถนนวิภาวดีรังสิต
 • เปิดรับสมัคร :
  23 กรกฎาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  12 สิงหาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  26 กันยายน 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  1 พฤศจิกายน 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  2. เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี โดยต้องยื่นหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร โดยมีผลคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้
  - คะแนน IELTS (Academic Module) ไม่ต่ำกว่า 3
  - คะแนน TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 29 คะแนน
  - คะแนน TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 390 คะแนน
  - คะแนน TOEFL-CBT ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน
  - คะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน
  - คะแนน MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน
  - คะแนน MU-ELT ไม่ต่ำกว่า 56 คะแนน
  หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร
  4. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้
  5. มีบุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น และทักษะการเจรจาต่อรองดี
  6. มีความอดทน และรักงานบริการ สามารถทำงานเป็นทีมได้
  7. หากมีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารอาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ดูแลทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (อาคารมิว ถนนวิภาวดีรังสิต)
  2. จัดหา ประสานงาน และให้บริการผู้เช่าพื้นที่ของมหาวิทยาลัย (อาคารมิว ถนนวิภาวดีรังสิต)
  3. จัดทำแผนและงบประมาณเพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร รวมถึงส่วนควบต่าง ๆ
  4. ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทำงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบของอาคาร
  5. ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เช่าและผู้มาติดต่อ
  6. ควบคุม ดูแลให้ผู้เช่าปฏิบัติตามข้อบังคับอาคารชุด
  7. ตรวจสอบรายการทรัพย์สินต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ภายในอาคาร รวมถึงจัดเก็บกุญแจของพื้นที่ว่าง
  8. รายงานปัญหาต่าง ๆ และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกิดขึ้นให้ผู้จัดการอาคารทราบ
  9. ประสานงานกับช่าง/บุคลากรอื่น ในกรณีที่ตรวจพบอุปกรณ์ที่ต้องซ่อมแซมแก้ไข
  10. จัดหาและเปรียบเทียบสินค้า/บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาทรัพย์สิน เพื่อนำเสนอต่อผู้จัดการอาคาร
  11. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
  12. จัดประชุมร่วมกับบริษัทผู้รับจ้างประจำเดือน พร้อมทำรายงานสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไข
  ให้ผู้จัดการอาคารทราบ
  13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการ
  2. สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

   

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี 19,500 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  หากมีปัญหาในการใช้ระบบสมัครงานออนไลน์ กรุณาติดต่อ 02-849-6285 คุณศิริชาติ ในวันและเวลาราชการ (พักกลางวัน 12.00-13.00 น.)
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ