รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนาธุรกิจ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • ปฏิบัติงาน :
  สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • เปิดรับสมัคร :
  31 กรกฎาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  15 สิงหาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  19 กันยายน 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ด้านการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและบริหารโครงการหรือ การดำเนินงานบริหารโครงการในรูปแบบสัมมนาและการจัดการฝึกอบรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ บริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน เช่น Microsoft Office เป็นต้น
  3. มีทักษะการสื่อสาร  มีจิตบริการ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และบริหารงานในหน้าที่ ความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี 
  4. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  5. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
  6. มีประสบการณ์ด้านการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและบริหารโครงการหรือ การดำเนินงานบริหารโครงการในรูปแบบสัมมนาและการจัดการฝึกอบรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. รับผิดชอบการประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญจากทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อดำเนินการจัดการกิจกรรมทั้งในลักษณะ สัมมนา และ Workshop เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 
  2. ดำเนินการตามแผนงานโครงการพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการให้กับอาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมถึงประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ
  3. ติดตามการดำเนินงานและประเมินผลการดำเนินการโครงการพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ
  4. วิเคราะห์แนวทางการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ
  5. บันทึก รวบรวม วิเคราะห์ นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการ
  2. สอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 19,500 บาท

 • หมายเหตุ :
  แก้ไขประกาศ เนื่องจากลงวันที่ ผิดพลาด ขออภัยในความไม่สะดวก
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8496050
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :