รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานสถานที่
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  คลินิกเพรสทีจ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  26 กรกฎาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  22 สิงหาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น–ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ทำความสะอาด และเปิด-ปิดประตู อุปกรณ์ไฟฟ้า และวาล์วน้ำภายในบริเวณคลินิก

  2. คัดแยกเครื่องมือและล้างทำความสะอาด รวมถึงรับ-ส่งผ้าและเครื่องมือต่างๆจากหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ

  3. อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วย อาทิ เชิญผู้ป่วยไปชำระเงิน ติดต่อประสานงานระหว่างคลินิกให้แก่ผู้ป่วย เป็นต้น

  4.. เบิก-คืน และรับแฟ้มผู้ป่วย รวมถึงรับ-ส่งเอกสารต่างๆ ของคลินิกไปยังหน่วยงานภายในคณะฯ

  5. รับวัสดุที่คลินิกเบิกสำรองคลังและจัดเก็บให้เรียบร้อย

  6. ส่งชิ้นงานไปยังแลป M-Dent

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                       8,690 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์      

  - การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

  - รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (๑๐,๐๐๐ บาท)                                   

  - ตรวจสุขภาพประจำปี

  - ฯลฯ           

 • หมายเหตุ :
  กรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งนี้สำเนาเอกสารเเละหลักฐานที่เเนบมาพร้อมการสมัคร จะต้องเรียบร้อยเเละชัดเจน หากพบว่าสำเนาเเละหลักฐานที่เเนบมาไม่เรียบร้อย ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-200-7572
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :