รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนาธุรกิจ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • ปฏิบัติงาน :
  สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • เปิดรับสมัคร :
  1 สิงหาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  15 สิงหาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  19 กันยายน 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ด้านการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนหรือมีประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงานของรัฐ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในทุกสาขา
  2. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน เช่น MS Excel, MS word, MS Power Point ในระดับดีมาก
  3. มีทักษะการสื่อสาร  มีจิตบริการ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และบริหารงานในหน้าที่ ความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี
  4. สามารถเดินทางไปติดตามโครงการ ประชุมหรือสัมมนานอกพื้นที่ได้ ทั้งในวันทำการและวันหยุด (ถ้ามี)
  5. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  6. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันหรืองานที่มีปริมาณมากได้เป็นอย่างดี
  7. มีประสบการณ์ด้านการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนหรือมีประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงานของรัฐ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. บริหารจัดการ ดำเนินการ ติดตามผลการดำเนินการ จัดทำรายงานผลการดำเนินการและส่งผลการดำเนินการโครงการ Talent Mobility ของมหาวิทยาลัย ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  2. ติดต่อประสานงานกับนักวิจัยที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ Talent Mobility รวมถึงให้คำปรึกษากับอาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับโครงการ Talent Mobility
  3. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ Talent Mobility ตามส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
  4. จัดเตรียมการประชุมเพื่อให้เกิดการ matching ระหว่างนักวิจัยของมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน จัดทำสรุปรายงานการประชุม รวมถึงจัดสัมมนาหรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  5. จัดทำรายงานการดำเนินโครงการเสนอแก่ผู้บริหาร รวมไปถึงสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการ นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
  6. ประสานงานกับคณะกรรมการโครงการ Talent Mobility หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  7. ลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการ Talent Mobility ของมหาวิทยาลัย
  8. จัดสรรด้านการเงินของโครงการ Talent Mobility
  9. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการ
  2. สอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 19,500 บาท

 • หมายเหตุ :
  แก้ไขประกาศ เนื่องจากลงวันผิดพลาด ขออภัยในความไม่สะดวก
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8496050
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :