รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา (งานบริหารข้อมูลและเผยแพร่งานวิจัย)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  กองบริหารงานวิจัย
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  31 กรกฎาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  24 กันยายน 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ไม่จำกัดสาขา
  2.สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีใบแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 – ใบสด.8)
  3.มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี โดยต้องยื่นหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร โดยมีผลคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์
  ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้
  - คะแนน IELTS (Academic Module) ไม่ต่ำกว่า 3
  - คะแนน TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน
  - คะแนน TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 390 คะแนน
  - คะแนน TOEFL-CBT ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน
  - คะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน
  - คะแนน MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน
  - คะแนน MU-ELT ไม่ต่ำกว่า 56 คะแนน
  หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร
  4.มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office/ Internet/ Video Conference Meeting Program ได้ในระดับดี
  5.มีทัศนคติที่ดี พร้อมรับการเรียนรู้สิ่งใหม่
  6.มีความรู้ความสามารถในการอ่าน วิเคราะห์สาระสำคัญโครงการวิจัยและจัดทำสรุปรายงาน หากมีความชำนาญ
  ในการใช้โปรแกรม Microsoft Excel และการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  7.มีความสามารถในการสังเกต คิดเป็นระบบ และสามารถนำเสนอได้อย่างเข้าใจง่าย และชัดเจนทั้งการพูด
  และการเขียน
  8.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีเหตุผล กล้าตัดสินใจ และสามารถแสดงความคิดเห็น
  ได้อย่างสร้างสรรค์และได้ใจความ 
  9.มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.ประสานงานการจัดเตรียมข้อมูล Performance Agreement ด้านการวิจัยของทุกส่วนงาน
  2.ประสานงานเรื่องการจัดอบรมและสัมมนา
  3.ทำหน้าที่เลขานุการกิจในการประชุมต่าง ๆ 
  4.เป็นเลขานุการกิจในการเสนอขอตั้งงบประมาณโครงการวิจัยประจำปี
  5.ประสานงานกับนักวิจัย ในการติดตามรายงานความก้าวหน้า รายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการวิจัยที่ได้รับทุน
  6.ประสานงานความร่วมมือการวิจัยกับเครือข่ายผู้ประสานงานวิจัยในส่วนงานเพื่อจัดเตรียมข้อมูลผลงานวิจัย
  ที่สำคัญลงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  7.จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านการวิจัยในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
  8.ปฏิบัติงานหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1.พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นโดยคณะกรรมการ
  2.สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

   

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาโท 22,750 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  หากมีปัญหาในการใช้ระบบสมัครงานออนไลน์ กรุณาติดต่อ 02-849-6285 คุณศิริชาติ ในวันและเวลาราชการ (พักกลางวัน 12.00-13.00 น.)
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :